Frequency distribution (%)
Never had a job63
Less than 5 years11
6-105
11-152
16 - 202
20 years or longer18

UNEMYRS: Duration of unemployment

Question text: From which year have you not had a job?

Note: The question was changed from open-ended and recoded

Values:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16 - 20
 • 20 years or longer
 • DK

UNEMYRS in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2008 Azerbaijan

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Azerbaijan
Fieldwork Dates: November 14 2008 to February 5 2009

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.