Frequency distribution (%)
1-534
Six or more4
None56
DK4
RA1

LOANNUM: Number of loans more than USD 100

Question text: How many times have you taken out a loan or had a debt or a line of credit, including instant credit, of more than 100 USD in the last 12 months?

Note: The question was changed from open-ended and recoded

Values:
  • 1-5
  • Six or more
  • None
  • DK
  • RA

LOANNUM in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2010 Azerbaijan

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Azerbaijan
Fieldwork Dates: November 15 2010 to December 25 2010

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.