Frequency distribution (%)
18-3538
36-5535
56+27

AGEGROUP: Respondent's age

Question text: Respondent's age

Values:
  • 18-35
  • 36-55
  • 56+

AGEGROUP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Pet Ownership and Street Dogs in Tbilisi, November 2017

Pet Ownership and Street Dogs in Tbilisi, November 2017

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.