Frequency distribution (%)
Fully disagree10
Disagree19
Agree16
Fully agree14
DK39
RA1

VOTECNT: Votes were counted correctly

Question text: When speaking about May 2008 parliamentary elections, please tell me, how much do you agree with the following statements? - Votes were counted correctly

Values:
  • Fully disagree
  • Disagree
  • Agree
  • Fully agree
  • DK
  • RA

VOTECNT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Knowledge of and attitudes toward the EU in Georgia, 2009

The study unfolds public perceptions on Georgia's aspirations for European integration, people's opinion on EU institutions and values and their expectations

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.