Frequency distribution (%)
Mentioned61
Not mentioned39
DK/RA0

NATJOBS: Most important national issues - Jobs

Question text: Of the list on this CARD, which national issues are most important to you and your family? Please name up to three - Jobs

Note: Respondents were allowed to name up to 3 answers

Values:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK/RA

NATJOBS in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

NDI: Public attitudes in Georgia, April 2014

Public attitudes in Georgia, April 2014

Վերլուծել պատասխանները