Frequency distribution (%)
Mentioned2
Not mentioned95
DK/RA4

NATELECT: Most important national issues - Fair elections

Question text: What are the most important national level issues facing you and your family? Please name up to three - Fair elections

Note: Respondents were allowed to name up to 3 answers

Values:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK/RA

NATELECT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

NDI: Public attitudes in Georgia, December 2020

Public attitudes in Georgia, December 2020

Վերլուծել պատասխանները