Frequency distribution (%)
Mentioned23
Not mentioned72
DK4
RA1

NATTERR: What are the most important national level issues facing you and your family?-Territorial integrity

Question text: What are the most important national level issues facing you and your family?-Territorial integrity

Note: Respondents were allowed to name up to 3 answers

Values:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK
  • RA

NATTERR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

NDI: Public attitudes in Georgia, March 2023

Public attitudes in Georgia, March 2023

Վերլուծել պատասխանները