Frequency distribution (%)
Georgian82
Azerbaijani5
Armenian4
Russian2
Other language7
DK/RA0

NATLANG: Main language spoken at home as child

Question text: Which language did you mainly speak at home when you were a child?

Values:
  • Georgian
  • Azerbaijani
  • Armenian
  • Russian
  • Other language
  • DK/RA

NATLANG in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2010 Georgia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Georgia
Fieldwork Dates: November 9 2010 to November 30 2010

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.