Frequency distribution (%)
During the entire interview46
Most of the time21
While answering questions for section A or C3
Not less than half of the interview except section A or C1
For only a few questions except for section A or C2
No26

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

Question text: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

Values:
  • During the entire interview
  • Most of the time
  • While answering questions for section A or C
  • Not less than half of the interview except section A or C
  • For only a few questions except for section A or C
  • No

LISTENO in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2012 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: November 2 2012 to November 29 2012

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.