Frequency distribution (%)
Մինչև 180
18-2511
26+3
Որևէ տարիքում ընդունելի չէ 82
ՉԳ/ՀՊ4

ACCSEBM: Նշեք, խնդրեմ, ո՞ր տարիքից է, ըստ Ձեզ, ընդունելի, որ կինը մինչամուսնական սեռական հարաբերություններ ունենա։

Question text: Որոշ դեպքերում համարվում է, որ մարդիկ չափից շատ երիտասարդ են ինչ-որ բաներ անելու կամ փորձելու համար։ Նշեք, խնդրեմ, ո՞ր տարիքից է, ըստ Ձեզ, ընդունելի, որ կինը մինչամուսնական սեռական հարաբերություններ ունենա։

Note: Հարցը քաղվել է բաց հարցից և վերակոդավորվել է։

Values:
  • Մինչև 18
  • 18-25
  • 26+
  • Որևէ տարիքում ընդունելի չէ
  • ՉԳ/ՀՊ

ACCSEBM in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.