Frequency distribution (%)
Երբեք53
Ընդամենը մի քանի քարտի համար (10-ից քիչ)20
Որոշ քարտերի համար (քարտերի 25 տոկոսը) 11
Էական թվով քարտերի համար, բայց դրանց կեսից քիչ8
Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում8

FRQSHCD: Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը դժկամությամբ օգտվում քարտերից։

Question text: Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը դժկամությամբ օգտվում քարտերից (անձամբ ուշադիր կարդալով դրանք):

Values:
  • Երբեք
  • Ընդամենը մի քանի քարտի համար (10-ից քիչ)
  • Որոշ քարտերի համար (քարտերի 25 տոկոսը)
  • Էական թվով քարտերի համար, բայց դրանց կեսից քիչ
  • Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում

FRQSHCD in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.