Frequency distribution (%)
Երբեք38
Ընդամենը մի քանի հարցի համար (10-ից քիչ)33
Որոշ հարցերի համար (10-20) 20
Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ7
Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում2

FRQUNDST: Որքա՞ն հաճախ եք զգացել, որ հարցվողը չի հասկանում հարցերը:

Question text: Որքա՞ն հաճախ եք զգացել, որ հարցվողը չի հասկանում հարցերը:

Values:
  • Երբեք
  • Ընդամենը մի քանի հարցի համար (10-ից քիչ)
  • Որոշ հարցերի համար (10-20)
  • Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ
  • Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում

FRQUNDST in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.