Frequency distribution (%)
Տղամարդիկ60
Կանայք0
Հավասար39
ՉԳ0

GENBREA: Ըստ Ձեզ, ո՞վ պետք է լինի հիմնական գումար վաստակողը ընտանիքում։

Question text: Ըստ Ձեզ, Հայաստանում ո՞վ պետք է լինի հիմնական գումար վաստակողը ընտանիքում՝ տղամարդը, թե՞ կինը։

Values:
  • Տղամարդիկ
  • Կանայք
  • Հավասար
  • ՉԳ

GENBREA in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.