Frequency distribution (%)
Այո 11
Ոչ88
ՉԳ/ՀՊ0

INCSOUCO: Տ/Տ-յան եկամուտը - Գումար Հայաստանի այլ վայրերում բնակվող Ձեր ընտանիքի անդամներից, բարեկամներից/ ընկերներից

Question text: Շատ Տ/Տ-ներ ունեն եկամտի մի քանի աղբյուր: Ես կկարդամ եկամտի մի քանի հնարավոր աղբյուր և կխնդրեմ Ձեզ նշել՝ արդյոք Ձեր Տ/Տ-ն վերջին 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է դրամական եկամուտ նշված աղբյուրներից: Հիշեք խնդրեմ Ձեր Տ/Տ բոլոր անդամների եկամուտների մասին: Գումար Հայաստանի այլ վայրերում բնակվող Ձեր ընտանիքի անդամներից, բարեկամներից/ ընկերներից

Values:
  • Այո
  • Ոչ
  • ՉԳ/ՀՊ

INCSOUCO in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.