Frequency distribution (%)
Բնավ ընդունելի չէ 23
Ընդունելի է որոշակի պայմանների դեպքում21
Լիովին կողմ եմ 52
Միևնույնն է1
ՉԳ/ՀՊ4

NK5AR_2: Գերադասելի է/ ընդունելի չէ․ Լեռնային Ղարաբաղը լինի անկախ պետություն

Question text: Գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ: Ասեք խնդրեմ` կո՞ղմ եք արդյոք հետևյալ մոտեցումներին, ընդունելի՞ եք համարում որոշակի պայմանների դեպքում, թե՞ դրանք բնավ ընդունելի չեն Ձեզ համար: Լեռնային Ղարաբաղը լինի անկախ պետություն

Values:
  • Բնավ ընդունելի չէ
  • Ընդունելի է որոշակի պայմանների դեպքում
  • Լիովին կողմ եմ
  • Միևնույնն է
  • ՉԳ/ՀՊ

NK5AR_2 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.