Frequency distribution (%)
Շատ հոգնած2
211
328
421
Բոլորովին հոգնած չէր38

RESPTIR: Որքա՞ն հոգնած էր հարցվողը հարցազրույցի վերջում։

Question text: Որքա՞ն հոգնած էր հարցվողը հարցազրույցի վերջում: Գնահատեք խնդրեմ հետևյալ սանդղակով:

Note: Փոփոխականը վերակոդավորվել է 11 բալանոց սանդղակից՝ 5 բալանոցի

Values:
  • Շատ հոգնած
  • 2
  • 3
  • 4
  • Բոլորովին հոգնած չէր

RESPTIR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.