Frequency distribution (%)
Գումարը չի բավարարում սննդին18
Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար28
Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար40
Մենք կարող ենք գնել այնպիսի թանկարժեք ապրանքներ, ինչպիսիք են սառնարանը կամ լվացքի մեքենան 9
Մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչ ցանկանում ենք4
Չգիտեմ1
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

ECONSTN: ՏՏ տնտեսական վիճակը

Question text: Այս իրավիճակներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում Ձեր տ/տ ներկայիս տնտեսական վիճակը:

Values:
 • Գումարը չի բավարարում սննդին
 • Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար
 • Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար
 • Մենք կարող ենք գնել այնպիսի թանկարժեք ապրանքներ, ինչպիսիք են սառնարանը կամ լվացքի մեքենան
 • Մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչ ցանկանում ենք
 • Չգիտեմ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

ECONSTN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.