Frequency distribution (%)
Չի նկարագրում16
Քիչ թե շատ նկարագրում է24
Նկարագրում է60
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել1

FEELRLY: Կան մի շարք մարդիկ, ում վրա կարող եմ հույս դնել, երբ խնդիրներ ունեմ

Question text: Խնդրում եմ նշեք, թե հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրը որքանո՞վ է նկարագրում ձեր զգացումները։ Նկարագրում է, քիչ թե շատ նկարագրում է, չի նկարագրում։ - Կան մի շարք մարդիկ, ում վրա կարող եմ հույս դնել, երբ խնդիրներ ունեմ

Values:
  • Չի նկարագրում
  • Քիչ թե շատ նկարագրում է
  • Նկարագրում է
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

FEELRLY in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.