Frequency distribution (%)
Ընդհանրապես բավարարված չեմ10
26
328
421
Լիովին բավարարված եմ34
Չգիտեմ0

LIFESAT: Ընդհանուր առմամբ ներկայումս որքանո՞վ եք բավարարված Ձեր կյանքով

Question text: Հաշվի առնելով ամեն ինչ, ընդհանուր առմամբ, որքա՞նով եք գոհ Ձեր կյանքից։

Note: Հարցը 10 բալանոց սանդղակից վերակոդավորվել է 5 բալանոցի
The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

Values:
 • Ընդհանրապես բավարարված չեմ
 • 2
 • 3
 • 4
 • Լիովին բավարարված եմ
 • Չգիտեմ
 • Հրաժավում եմ պատասխանել

LIFESAT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.