Frequency distribution (%)
Բոլորովին անկեղծ չէր1
24
35
430
Լիովին անկեղծ էր59

RESPSINC: Հարցվողի անկեղծության մակարդակը

Question text: Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը:

Note: Այս հարցը վերակոդավորվե է 11 բալանոց սանդղակից 5 բալանոցի

Values:
  • Բոլորովին անկեղծ չէր
  • 2
  • 3
  • 4
  • Լիովին անկեղծ էր

RESPSINC in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.