ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში

საქართველოში ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზები და შედეგები

 • პროექტი ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისთვის “ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“, რომელიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ არის დაფინანსებული. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, გაეროს ან პროექტთან დაკავშირებული სხვა ორგანიზაციების აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო.

პასუხების ანალიზი

ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში

საქართველოში ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზები და შედეგები

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა შემდეგ კატეგორიებად: 18-35 წელი, 36-55წელი and 56 წელი და უფროსი

პასუხები:
 • 18-35 წელი
 • 36-55 წელი
 • 56+ წელი

HHAGRSELL: ყიდის თუ არა ოჯახი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ყიდის თუ არა თქვენი ოჯახი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს, რომელიც მოჰყავს, ან აქვს თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს რაიმე სხვა ბიზნესი ან არის თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრი თვითდასაქმებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების უმაღლესი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიანდა საშუალო ან დაბალში, საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი) მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) არასრული დოქტორანტურა და დოქტურანტურა გაერთიანდა საშუალოზე მაღალ პასუხის კატეგორიაში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი

OBTEDUSEC: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - საშუალო პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUPOS: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - უმაღლესი პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUIB: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - არასრული ბაკალავრიატი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - არასრული ბაკალავრიატი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUBA: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - ბაკალავრიატი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - ბაკალავრიატი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUIM: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - არასრული მაგისტრატურა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - არასრული მაგისტრატურა (ან 5-წლიანი დიპლომი)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUMA: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - მაგისტრატურა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUID: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - არასრული დოქტორანტურა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - არასრული დოქტორანტურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

OBTEDUPHD: მიღებული განათლების ყველა საფეხური სკოლის შემდეგ - დოქტურანტურა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ - დოქტურანტურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მიესადაგება

FIELDEDUSC: განათლების სფერო: საშუალო პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - საშუალო პროფესიული განათლება

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები, მათ შორის ეკონომიკა
 • ჟურნალისტიკა და საინფორმაციო სფერო
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება, მათ შორის ბუღალტერია და აუდიტი
 • სამდივნო და საოფისე საქმიანობა
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება (კომპიუტერული მეცნიერების გარდა)
 • კომპიუტერული მეცნიერება / საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • წარმოება და გადამუშავება
 • არქიტექტურა და მშენებლობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ვეტერინარია
 • ჯანმრთელობა
 • სოციალური მომსახურების სფეროები
 • პარიკმახერის პროფესია, სილამაზის სფერო და კოსმეტიკური მომსახურება
 • პარიკმახერის პროფესია, სილამაზის სფერო და კოსმეტიკური მომსახურება
 • დალაგება, რეცხვა, ქიმწმენდა, სახლის საქმიანობა
 • სატრანსპორტო მომსახურება
 • გარემოს დაცვა
 • უსაფრთხოების სამსახური
 • ზოგადი პროგრამა ან არაკონკრეტული დარგი
 • სხვა

FIEDLEDUPS: განათლების სფერო: უმაღლესი პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - უმაღლესი პროფესიული განათლება

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
 • ჟურნალისტიკა და საინფორმაციო სფერო
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება
 • სამდივნო და საოფისე საქმიანობა
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება
 • კომპიუტერული მეცნიერება
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • წარმოება და გადამუშავება
 • არქიტექტურა და მშენებლობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ვეტერინარია
 • ჯანმრთელობა
 • სოციალური მომსახურების სფეროები
 • სასტუმროები და კვების ბიზნესი, მოგზაურობა და ტურიზმი
 • პარიკმახერის პროფესია, სილამაზის სფერო
 • სატრანსპორტო მომსახურება
 • უსაფრთხოების სამსახური
 • ზოგადი პროგრამა ან არაკონკრეტული დარგი
 • სხვა

FIEDLEDUIB: განათლების სფერო: არასრული ბაკალავრიატი

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - არასრული ბაკალავრიატი

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
 • ჟურნალისტიკა და საინფორმაციო სფერო
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება
 • კომპიუტერული მეცნიერება
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • არქიტექტურა და მშენებლობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ჯანმრთელობა
 • სასტუმროები და კვების ბიზნესი, მოგზაურობა და ტურიზმი
 • სხვა

FIEDLEDUBA: განათლების სფერო: ბაკალავრიატი

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - ბაკალავრიატი

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
 • ჟურნალისტიკა და საინფორმაციო სფერო
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება
 • სამდივნო და საოფისე საქმიანობა
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება
 • კომპიუტერული მეცნიერება
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • არქიტექტურა და მშენებლობა
 • ჯანმრთელობა
 • სასტუმროები და კვების ბიზნესი, მოგზაურობა და ტურიზმი
 • სატრანსპორტო მომსახურება
 • სხვა

FIEDLEDUIM: განათლების სფერო: არასრული მაგისტრატურა

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - არასრული მაგისტრატურა

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება, მათ შორის ბუღალტერია და აუდიტი
 • სამდივნო და საოფისე საქმიანობა
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ჯანმრთელობა
 • სასტუმროები და კვების ბიზნესი, მოგზაურობა და ტურიზმი, სპორტი და დასვენება
 • სხვა

FIEDLEDUMA: განათლების სფერო: მაგისტრატურა

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - მაგისტრატურა

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები, მათ შორის ეკონომიკა
 • ჟურნალისტიკა და საინფორმაციო სფერო
 • ბიზნესი და ადმინისტრირება, მათ შორის ბუღალტერია და აუდიტი
 • სამდივნო და საოფისე საქმიანობა
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება (კომპიუტერული მეცნიერების გარდა)
 • კომპიუტერული მეცნიერება / საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • წარმოება და გადამუშავება
 • არქიტექტურა და მშენებლობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ვეტერინარია
 • ჯანმრთელობა
 • სოციალური მომსახურების სფეროები
 • სატრანსპორტო მომსახურება
 • სხვა

FIEDLEDUID: განათლების სფერო: არასრული დოქტორანტურა

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - არასრული დოქტორანტურა

პასუხები:
 • განათლების სფერო
 • სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები, მათ შორის ეკონომიკა
 • ჯანმრთელობა

FIEDLEDUD: განათლების სფერო: დოქტორანტურა

შეკითხვის ტექსტი: განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან - დოქტორანტურა

პასუხები:
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება
 • სამართალი და იურიდიული მომსახურება
 • ზუსტი მეცნიერება
 • ინჟინერია და საინჟინრო საქმიანობა
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა
 • ჯანმრთელობა
 • სხვა

RESNUMJOBS: სამსახურების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, დაფიქრდეთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე და ყველა სხვა დამატებით სამუშაოზე, რასაც ასრულებთ და რასაც თქვენთვის ფულადი შემოსავალი მოაქვს. სულ რამდენი ძირითადი და/ან სხვა სამუშაო გაქვთ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი და მეტი

WORKTYPE: ძირითადი სამუშაოს ტიპი და სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: მხოლოდ თქვენი მეორე სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსსა და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით და არ ვიხდი გადასახადბს/დღგ.
 • მცირე ადგილობრივ ბიზნესში/საწარმოში რომელიც ჩემს ოჯახს არ ეკუთვნის და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • მცირე ადგილობრივ ბიზნესში/საწარმოში რომელიც ჩემს ოჯახს არ ეკუთვნის და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • ჩემი ოჯახის მცირე ადგილობრივ ბიზენში/საწარმოში და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • ჩემი ოჯახის მცირე ადგილობრივ ბიზენში/საწარმოში და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • ოჯახში და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • ოჯახში და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ.
 • საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში.
 • ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DESCWTYPE: ძირითადი სამუშაოს აღწერილობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რომელი უფრო შეესაბამება თქვენს სამუშაოს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • მმართველი, ხელმძღვენელი, მენეჯერი
 • მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
 • შუალედური რგოლის სპეციალისტი ან ტექნიკოსი
 • ოფისში მომუშავე დამხმარე პერსონალი
 • მომსახურების ან სავაჭრო სფეროს მუშაკი
 • სოფლის მეურნეობის / მეტყევეობის / მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკი
 • ხელოსანი და მონათესავე პროფესიების მუშაკი
 • სამრწეველო დანადგარების, მოწყობილობების, მანქანების
 • არაკვალიფიციური მუშა
 • შეიარაღებულ ძალებში მომუშავე პერსონალი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKTIME: ძირითად სამუშაოზე დახარჯული დრო

შეკითხვის ტექსტი: ძირითად სამსახურის შესახებ თუ ვისა-უბრებთ, კვირაში რამდენ საათს მუშაობთ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 1 - 31 საათი
 • 32 - 40 საათი
 • 41 საათი და მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

REASPTWORK: ძირითად სამუშაოზე ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: რატომ მუშაობთ ნახევარ განაკვეთზე?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული' და ამავდროულად აღნიშნა რომ მუშაობს 32 საათზე ნაკლებს

პასუხები:
 • დამსაქმებელს არ აქვს მეტი საათები
 • მეტი მუშაობა არ მინდა
 • საოჯახო ვალდებულებების გამო არ მაქვს საკმარისი დრო, რომ მეტი ვიმუშაო
 • სხვა ნახევარგანაკვეთიანი სამსახურის გამო არ მაქვს საკმარისი დრო, რომ მეტი ვიმუშაო
 • ეს სამუშაოს ტიპი მეტ დროს არ მოითხოვს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECTWORK: ძირითადი სამუშაოს სექტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • მეთევზეობა
 • სამთო მრეწველობა
 • მრეწველობა
 • ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება
 • მშენებლობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • განათლება
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • მასმედია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NUMMONW: ძირითად სამსახურზე ნამუშევარი თვე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, მთლიანობაში რამდენი თვე იმუშავეთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 4 თვეები
 • 5 - 8 თვეები
 • 9 - 12 თვეები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCW: ყოველთიური შემოსავალი ძირითად სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვეზე თუ ვისაუბრებთ, საშუალოდ რა იყო თქვენი თვიური შემოსავალი ამ სამსახურში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 1600 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PANUALW: ანაზღაურებადი შვებლება ძირითად სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ანაზღაურებადი შვებულება ამ სამუშაოზე?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PSICKLW: ანაზღაურებადი ბიულეტენი ძირითად სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: შეუძლოდ ყოფნის შემთხვევაში შეგიძლიათ თუ არა ბიულეტენის აღება ამ სამუშაოზე?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SATW: კმაყოფილება ძირითადი სამსახურით

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'დიახ' კითხვაზე 'არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული'.

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • ნაწილობრივ უკმაყოფილო
 • არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო
 • ნაწილობრივ კმაყოფილი
 • ძალიან კმაყოფილი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SUPEMPL: თანამშრომლობის ზედამხედველობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ძირითად სამსახურში გიწევთ თუ არა სხვა თანამშრომლების ზედამხედველობა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

RESPCOLL: თანამშრომლებისგან პატივისცემა

შეკითხვის ტექსტი: ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? მოსაზრება 1 - ჩემი თანამშრომლები პატივს მცემენ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LISCOLL: ყურს უგდებენ ჩემს ნათქვამს

შეკითხვის ტექსტი: ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? მოსაზრება 2 - ვგრძნობ, რომ თანამშრომლები ყურს უგდებენ ჩემს ნათქვამს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPCL: კლიენტებისგან პატივისცემა

შეკითხვის ტექსტი: ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? მოსაზრება 3 - ჩემი კლიენტები/მომხმარებლები პატივს მცემენ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMBOSPR: პრობლემების გაზიარება უფროსთან თავისუფლად

შეკითხვის ტექსტი: ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? მოსაზრება 4 - პრობლემის შემთხვევაში ჩემს უფროსთან თავისუფლად მივდივარ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COLLVAL: ჩემის შრომის დაფასება თანამშრომლების მიერ

შეკითხვის ტექსტი: ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? მოსაზრება 5 - ჩემი თანამშრომლები აფასებენ ჩემს შრომას

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GENDISCW: სქესის გამო დისკრიმინაცია სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი სქესის გამო?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AGEDISCW: ასაკის გამო დისკრიმინაცია სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი ასაკის გამო?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHDISCW: ეთნიკურობის გამო დისკრიმინაცია სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი ეთნიკური კუთვნილების გამო?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SEXHARASSW: სექსუალური შევიწროვება სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების შემთხვევა თქვენს სამუშაო ადგილზე კოლეგების ან უფროსის ხრიდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SEXHARASSCL: სექსუალური შევიწროვება კლიენტის მხრიდან

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების შემთხვევა თქვენს სამუშაო ადგილზე კლიენტის/მომხმარებლის მხრიდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LOOKFORJOB: სხვა სამსახურის ძებნა

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNSATBOSS: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს უფროსი

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს უფროსი

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე ' ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSATCOMP: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს ანაზღაურება

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს ანაზღაურება

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSATSAFE: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - სამსახური არ არის უსაფრთხო

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - სამსახური არ არის უსაფრთხო

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSATENV: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს სამუშაო გარემო

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს სამუშაო გარემო

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე ' ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSM40H: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე მეტს ვმუშაობ

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე მეტს ვმუშაობ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSL40H: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე ნაკლებს ვმუშაობ

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე ნაკლებს ვმუშაობ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSWH: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - არ მომწონს სამუშაო დრო

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - არ მომწონს სამუშაო დრო

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSDIF: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - მინდა სხვა სფეროში მუშაობა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - მინდა სხვა სფეროში მუშაობა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე ' ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSMR: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - მინდა დაწინაურება ან მეტი პასუხისმგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - მინდა დაწინაურება ან მეტი პასუხისმგებლობა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე ' ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

UNSOTH: სხვა სამსახურის ძებნის მიზეზი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? - სხვა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'დიახ' კითხვაზე 'ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

PATLEAVE: დეკრეტული შვებულება

შეკითხვის ტექსტი: ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის რესპონდენტს მხოლოდ ძირითად სამსახურზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOPATREAS: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - მუშაობა მომიწევს ფინანსური საკითხების გამო

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - მუშაობა მომიწევს ფინანსური საკითხების გამო

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASREL: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - ჩემი მეუღლე ან სხვა ნათესავი მოუვლის ბავშვს

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - ჩემი მეუღლე ან სხვა ნათესავი მოუვლის ბავშვს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASSKIL: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - დავკარგავ/ჩამოვრჩები სამუშაო უნარებს

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - დავკარგავ/ჩამოვრჩები სამუშაო უნარებს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASKEEP: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - ვერ მოვახერხებ სამსახურის შენარჩუნებას

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - ვერ მოვახერხებ სამსახურის შენარჩუნებას

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASADV: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - დავკარგავ დაწინაურების შანსს

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - დავკარგავ დაწინაურების შანსს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASWORK: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - მირჩევნია ვიუშაო ვიდრე სახლში ვიჯდე

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - მირჩევნია ვიუშაო ვიდრე სახლში ვიჯდე

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REASOTH: დეკრეტული შვებულების არაღების მიზეზი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ აიღებდით დეკრეტულ შვებულებას ამ სამსახურში? - სხვა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც უპასუხეს 'არა' კითხვაზე 'ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?'
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TWCHCARE: საქმის ტიპი - ბავშვის მოვლა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - ბავშვის მოვლა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWCLEAN: საქმის ტიპი - დალაგება/დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - დალაგება/დასუფთავება

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWCOOK: საქმის ტიპი - საჭმლის მომზადება სხვის ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - დალაგება/დასუფთავება

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWHAND: საქმის ტიპი - სახლის ხელოსნის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - სახლის ხელოსნის საქმე

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWTAXI: საქმის ტიპი - ტაქსის მძღოლი

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - ტაქსის მძღოლი

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWAGR: საქმის ტიპი - სასოფლო-სამეურნეო საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - სასოფლო-სამეურნეო საქმე, მათ შორის ცხოველების მოვლა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWSALE: საქმის ტიპი - ნივთების/პროდუქტების გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - ნივთების/პროდუქტების გაყიდვა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWORD: საქმის ტიპი - შეკვეთით ნამცხვრების/საჭმელების კეთება

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - შეკვეთით ნამცხვრების/საჭმელების კეთება

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TWOTH: საქმის ტიპი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ? - სხვა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.
რესპონდენტს შეეძლო მაქსიმუმ სამი პასუხის გაცემა

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • უარი პასუხზე

PREFCONT: კონტრატი ოფიციალურ დამსაქმებელთან

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა, რომ გქონდეთ ოფიციალური ხელშეკრულება დამსაქმებელთან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე. ასევე, მათ ვინც არაფორმალურადაა დასაქმებული და დამსაქმებელი ჰყავს, უპასუხეს კოდები 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

CONTADV: კონტრაქტის ქონის უპირატესობა

შეკითხვის ტექსტი: რა იქნებოდა დამსაქმებელთან ოფიციალური ხელშეკრულების ქონის მთავარი უპირატესობა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე. ასევე, მათ ვინც არაფორმალურადაა დასაქმებული და დამსაქმებელი ჰყავს, უპასუხეს კოდები 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.

პასუხები:
 • უფრო დაცული სამსახური
 • იურიდიულად დაცული ვიქნებოდი, თუ დამსაქმებელი არ გადამიხდიდა
 • უფრო უსაფრთხო სამუშაო პირობები
 • სხვა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CONTDISAD: კონტრაქტის ქონის ნაკლი

შეკითხვის ტექსტი: რა იქნებოდა დამსაქმებელთან ოფიციალური ხელშეკრულების ქონის მთავარი ნაკლი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს, უპასუხეს კოდები 2, 4, 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე. ასევე, მათ ვინც არაფორმალურადაა დასაქმებული და დამსაქმებელი ჰყავს, უპასუხეს კოდები 6, 8 და 10 მე-18 კითხვაზე.

პასუხები:
 • მომიწევდა გადასახადების გადახდა
 • დამსაქმებელი აღარ ამიყვანდა, რადგან საბუთების მომზადება რთულია
 • დამსაქმებელი აღარ ამიყვანდა, რადგან საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება
 • დამსაქმებელი ნაკლებს გადამიხდიდა, რადგან თავად დასაფარი ექნებოდა გადასახადი
 • სხვა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UNRBUS: დაურეგისტრირებელი ბიზნესის მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ბევრი დაურეგისტრირებელი ბიზნესია. თქვენი აზრით, რატომ არ არეგისტრირებს ხალხი ბიზნესს? გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2, და 4 მე-18 კითხვაზე

პასუხები:
 • საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება
 • საბუთების მომზადება რთულია
 • არ უნდათ გადასახადების გადახდა
 • არ უნდათ რეგულაციების შესრულება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTEMPL: კონტრაქტსი თანამშრომლებთან

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2, 2 და 4 მე-18 კითხვაზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTEXP: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTDIFF: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - საბუთების მომზადება რთულია

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - საბუთების მომზადება რთულია

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTNO: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - არავინ მაიძულებს ამის გაკეთებას

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - არავინ მაიძულებს ამის გაკეთებას

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTMOR: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - ასე უფრო მეტი ხელფასის გადახდა შემიძლია

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - ასე უფრო მეტი ხელფასის გადახდა შემიძლია

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTPAY: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - ასე არ მიწევს გადასახადების გადახდა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - ასე არ მიწევს გადასახადების გადახდა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTREL: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - ვმუშაობ ჩემს ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად და არ მჭირდება ხელშეკრულებები

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - ვმუშაობ ჩემს ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად და არ მჭირდება ხელშეკრულებები

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTOTH: კონტრაქტის არქონის მიზეზი თანამშრომლებთან - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან? - სხვა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე
ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ მათ ვინც უპასუხა 'არა' კითხვაზე 'გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?'

პასუხები:
 • არ დასახელდა
 • დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

REGADV: დარეგისტრირებული ბიზნესის უპირატესობა

შეკითხვის ტექსტი: რა იქნებოდა იმის მთავარი უპირატესობა, რომ ყველა ბიზნესი დარეგისტრირებული იყოს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე

პასუხები:
 • მართლმსაჯულების სისტემის უკეთესი ხელმისაწვდომობა
 • უფრო უსაფრთხო სამუშაო პირობები
 • მეტი შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში
 • უფრო დაცული საკუთრების უფლება
 • სხვა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

REGDIS: დარეგისტრირებული ბიზნესის ნაკლი

შეკითხვის ტექსტი: რა იქნებოდა იმის მთავარი ნაკლი, რომ ყველა ბიზნესი დარეგისტრირებული იყოს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და დარეგისტრირებული არ აქვს, უპასუხეს კოდები 2 და 4 მე-18 კითხვაზე

პასუხები:
 • გადასახადების გადახდა
 • ნაკლები დასაქმება
 • ზოგი ბიზნესი შეაჩერებდა მუშაობას, რადგან საბუთების მოწესრიგება ძვირია
 • ზოგი ბიზნესი შეაჩერებდა მუშაობას, რადგან საბუთების მოპოვება რთულია
 • ნაკლები ანაზღაურება, გადასახადების გამო
 • სხვა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UNEMPYEAR: უმუშევრობის წელი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი წლიდან არ მუშაობთ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 1957 - 1980 წლები
 • 1981 - 2000 წლები
 • 2001 - 2018 წლები
 • არ მიესადაგება/არასდროს მქონია სამსახური
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LASTJOB: სამსახურის ძებნის ბოლო წელი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლოს რომელ წელს ეძებდით სამსახურს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 1977 - 1990 წლები
 • 1991 - 2000 წლები
 • 2001 - 2010 წლები
 • 2011 - 2010 წლები
 • არ მიესადაგება/არასდროს ვეძებდი სამსახურს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORFIND: შესაბამისი სამუშაოს პოვნა ძნელია

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ შესაბამისი სამუშაოს პოვნა ძნელია

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JDONPAY: არსებულ სამსახურებში დაბალი ანაზღაურებაა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ არსებულ სამსახურებში დაბალი ანაზღაურებაა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LASKILL: არ მაქვს საკმარისი უნარ-ჩვევები და კვალიფიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ არ მაქვს საკმარისი უნარ-ჩვევები და კვალიფიკაცია

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISSILL: ვარ ავად ან მაქვს შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობები

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ვარ ავად ან მაქვს შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობები

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LACKTR: რთულია სამსახურამდე ტანსპორტით მისვლა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ რთულია სამსახურამდე ტანსპორტით მისვლა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNCHILD: ვერ ვპოულობ ბავშვის კარგ დასატოვებელ ადგილს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ვერ ვპოულობ ბავშვის კარგ დასატოვებელ ადგილს (ბაღი ან ბაგა-ბაღი)

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AFFCHILD: ფინანსურად არ მიმიწვდება ხელი ბავშვის კარგ დასატოვებელ ადგილზე

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ფინანსურად არ მიმიწვდება ხელი ბავშვის კარგ დასატოვებელ ადგილზე (ბაღი ან ბაგა-ბაღი)

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CARELD: ვუვლი მოხუც ნათესავებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ვუვლი მოხუც ნათესავებს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CAREREL: ვუვლი ავამდყოფ ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნათესავებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ვუვლი ავამდყოფ ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნათესავებს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CUREDU: ამჟამად ვსწავლობ

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ამჟამად ვსწავლობ

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFCHILD: მირჩევნია სახლში ვიყო ბავშვებთან

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ მირჩევნია სახლში ვიყო ბავშვებთან

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SPATHOM: მეუღლეს უნდა რომ სახლში ვიყო

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ მეუღლეს უნდა რომ სახლში ვიყო

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERRESP: მაქვს ოჯახის მიმართ ვალდებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ მაქვს ოჯახის მიმართ ვალდებულებები

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RETIR: ვარ პენსიონერი

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ვარ პენსიონერი

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GAVEUPW: ხელი ჩავიქნიე სამახურის პოვნაზე

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ხელი ჩავიქნიე სამახურის პოვნაზე

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOJOBS: ჩემს სახლთან ახლოს სამსახურის ადგილები არ არის

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ჩემს სახლთან ახლოს სამსახურის ადგილები არ არის

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DONOTWO: არ მინდა მუშაობა

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ არ მინდა მუშაობა

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEWCHIL: ახლა არ ვმუშაობ, იმიტომ რომ ახალშობილი მყავს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ახლა არ ვმუშაობ, იმიტომ რომ ახალშობილი მყავს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GRANCHIL: ახალშობილი შვილიშვილი მყავს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ ახლა არ ვმუშაობ, იმიტომ რომ ახალშობილი შვილიშვილი მყავს

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SKILREL: დიდი ხანია არ მიმუშავია

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ რომ აღარ მაქვს შესაბამისი უნარები, რადგნ დიდი ხანია არ მიმუშავია

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც არ მუშაობს, უპასუხეს 'არა' მე-7 კითხვაზე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLCONYO: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითი“ და „0“ „ძალიან უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMPLCONCO: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც 10 ნიშნავს ძალიან დადებითი და 0 ძალიან უარყოფითი, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REGBUYO: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან პატარა ბიზნესი?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითი“ და „0“ „ძალიან უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან პატარა ბიზნესი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REGBUCO: რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან პატარა ბიზნესი?

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითი“ და „0“ „ძალიან უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან პატარა ბიზნესი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MOFAMREL: შემოსავლის წყარო - საქართველოში ან საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან მიღებული ფული

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საქართველოში ან საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან მიღებული ფული.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCFA: თვიური შემოსავალი ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს დიახ 'საქართველოში ან საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან მიღებული ფული.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECINCFA: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს დიახ 'საქართველოში ან საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან მიღებული ფული.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • უარი პასუხზე

AGRSALE: შემოსავლის წყარო - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი -სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCAGR: თვიური შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვიდან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვაზე.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECINCAGR: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვიდან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვაზე.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ ვიცი

OWNBUS: შემოსავლის წყარო - შემოსავალი საკუთარი ბიზნესისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავალი საკუთარი ბიზნესისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCBUS: თვიური შემოსავალი - საკუთარი ბიზნესისგან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'შემოსავალი საკუთარი ბიზნესისგან.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECINCBUS: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული საკუთარი ბიზნესისგან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'შემოსავალი საკუთარი ბიზნესისგან.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ ვიცი

INFWORK: შემოსავლის წყარო - არაფორმალური სამუშაოდან, როგორიც არის ტაქსის ტარება ან სახლების/ოფისების დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავალი არაფორმალური სამუშაოდან, როგორიც არის ტაქსის ტარება ან სახლების/ოფისების დასუფთავება.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCINF: თვიური შემოსავალი - არაფორმალური სამსახურიდან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'შემოსავალი არაფორმალური სამუშაოდან, როგორიც არის ტაქსის ტარება ან სახლების/ოფისების დასუფთავება.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECINCINF: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული არაფორმალური სამუშაოდან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'შემოსავალი არაფორმალური სამუშაოდან, როგორიც არის ტაქსის ტარება ან სახლების/ოფისების დასუფთავება.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AGHHINC: შემოსავლის წყარო - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MONINCSAL: თვიური შემოსავალი - ოჯახის წევერების ხელფასი

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECHHSAL: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული ოჯახის წევრების ხელფასებიდან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • უარი პასუხზე

PENINC: შემოსავლის წყარო - პენსიები, სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - პენსიები, სახელმწიფო დახმარება.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCPEN: თვიური შემოსავალი - პენსიები, სახლემწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' პენსიები, სახელმწიფო დახმარება.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECPEN: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული პენსიებიდან და სახელმწიფო დახმარებიდან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' პენსიები, სახელმწიფო დახმარება.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RENTINC: შემოსავლის წყარო - უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაქირავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCREN: თვიური შემოსავალი - მიღებული უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაქირავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავალი უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაქირავებისგან.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DECRENT: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაქირავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავალი უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაქირავებისგან.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად

SALPRO: შემოსავლის წყარო - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONINCSA: თვიური შემოსავალი - უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაყიდვისგან.

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავალი უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაყიდვისგან.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECSA: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაყიდვისგან.

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავალი უძრავი ქონების ან სატრ. საშ. გაყიდვისგან.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად

INTINC: შემოსავლის წყარო - შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONININT: თვიური შემოსავალი - საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECINT: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • არ ვიცი

OTHINC: შემოსავლის წყარო - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა შესაძლო წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONOTH: თვიური შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროდან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ რამდენია თვიური შემოსავალი ამ წყაროდან?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავლის სხვა წყაროებს.'
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECOTH: გადაწყვეტილება შემოსავლის დახარჯვაზე, მიღებული სხვა წყაროდან

შეკითხვის ტექსტი: ვინ წყვეტს თუ როგორ დაიხარჯოს შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' ' შემოსავლის სხვა წყაროებს.'

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად

HHINC: ოჯახის თვიური შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია თქვენი ოჯახის საშუალო თვიური შემოსავალი?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHSAVE: ოჯახის თვიური დანაზოგი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია თქვენი ოჯახის თვიური დანაზოგი?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INDSAVE: პირადი თვიური დანაზოგი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია თქვენი პირადი თვიური დანაზოგი?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 180 ლარამდე
 • 181 - 300 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 1200 ლარზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONTMON: საკუთარი ფულის განკარგვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ განკარგავთ თუ არა იმ ფულს რაც ოჯახში შემოგაქვთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება/არ შემომაქვს ფული ოჯახში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIMCHIL: დრო ბავშვის მოვლაზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - ბავშვის მოვლა?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESCHCAR: პასუხისმგებელი ბავშვის მოვლაზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - ბავშვის მოვლა?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIMCOOK: დრო საჭმლის კეთებაზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - საჭმლის კეთება?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCOOK: პასუხისმგებელი საჭმლის კეთებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - საჭმლის კეთება?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIMCLEA: დრო დასუფთავებაზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - დასუფთავება?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCLEA: პასუხისმგებელი დასუფთავებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - დასუფთავება?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIMREP: დრო სახლში ნივთების შეკეთებაზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - სახლში ნივთების შეკეთება?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESREP: პასუხისმგებელი პირი სახლში ნივთების შეკეთებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - სახლში ნივთების შეკეთება?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TIMLAU: დრო სარეცხზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - სარეცხი?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESLAU: პასუხისმგებელი სარეცხზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - სარეცხი?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIMGRO: დრო სურსათის ყიდვაზე

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - სურსათის ყიდვა?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESGRO: პასუხისმგებელი სურსათის ყიდვაზე

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - სურსათის ყიდვა?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • უარი პასუხზე

TIMELD: დრო სხვა ოჯახის წევრების მოვლაზე, მოხუცებზე, ავადმყოფებზე და შშმ

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - სხვა ოჯახის წევრების მოვლა, მოხუცების, ავადმყოფების და შშმ პირების ჩათვლით?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESELD: პასუხისმგებელი პირი სხვა ოჯახის წევრების მოვლა, მოხუცების, ავადმყოფების და შშმ პირების ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - სხვა ოჯახის წევრების მოვლა, მოხუცების, ავადმყოფების და შშმ პირების ჩათვლით?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TIMHELP: დრო იმ ოჯახის წევრების დახმარებაზე, რომლებსაც აქვთ ბიზნესი ან თვითდასაქმებულები არიან

შეკითხვის ტექსტი: საშუალოდ კვირაში რამდენ საათს უთმობთ შემდეგ საქმიანობებს თქვენი ოჯახისთვის - ოჯახის წევრების დახმარება, რომლებსაც აქვთ ბიზნესი ან თვითდასაქმებულები არიან?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 240 წთ
 • 241 - 960 წთ
 • 961 - 1800 წთ
 • 1801 - 3600 წთ
 • 3600 წუთზე მეტი
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESHELP: პასუხისმგებელი პირი ოჯახის წევრების დახმარებაზე, რომელბსაც აქვთ ბიზნესი

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად ვინ არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი თქვენს ოჯახში - ოჯახის წევრების დახმარებაზე, რომელებსაც აქვთ ბიზნესი?

პასუხები:
 • ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები
 • ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები
 • ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად
 • სხვა, არაოჯახის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATLADIS: კმაყოფილება შრომის განაწილებით ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ხართ ოჯახში შრომის გადანაწილებით თქვენსა და თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრებს შორის?

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APPLOAN: სესხის აღების მცდელობა

შეკითხვის ტექსტი: გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

PURLOAN: სესხის მიზანი - პირადი ხარჯები

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - პირადი ხარჯები?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PUREDU: სესხის მიზანი - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - განათლება?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURHEALT: სესხის მიზანი - ჯანმრთელობა

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - ჯანმრთელობა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURVPUR: სესხის მიზანი - ავტომობილის შეძენა

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - ავტომობილის შეძენა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURPROP: სესხის მიზანი - უძრავი ქონების ყიდვა და გარემონტება

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - უძრავი ქონების ყიდვა და გარემონტება?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURMACH: სესხის მიზანი - მანქანა-დანადგარების ყიდვა და გარემონტება

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - მანქანა-დანადგარების ყიდვა და გარემონტება?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURBUS: სესხის მიზანი - ბიზნეს ინვესტიცია

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - ბიზნეს ინვესტიცია?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURDEB: სესხის მოთხოვნის მიზანი - ვალების გადახდა

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - ვალების გადახდა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PURDIF: სესხის მოთხოვნის მიზანი - სხვა ნივთების შეძენა

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - სხვა ნივთების შეძენა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PUROTH: სესხის მოთხოვნის მიზანი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი - სხვა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESAPPL: სესხის განაცხადის შედეგი

შეკითხვის ტექსტი: რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის შედეგი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დიახ' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • მიიღეს, მომცეს სესხი
 • პასუხს ველოდები
 • უარი მითხრეს
 • არ ვიცი

NOCRHIS: უარის მიზეზი - არ მქონდა საკრედიტო ისტორია

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - არ მქონდა საკრედიტო ისტორია?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

BADCRHIS: უარის მიზეზი - ცუდი საკრედიტო ისტორია

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - ცუდი საკრედიტო ისტორია?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

LACCOLL: უარის მიზეზი - არასაკმარისი უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - არასაკმარისი უზრუნველყოფა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

INSINC: უარის მიზეზი - არასაკმარისი და არალეგულარული შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - არასაკმარისი და არალეგულარული შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PURPOLO: უარის მიზეზი - სესხის მიზნობრიობა

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - სესხის მიზნობრიობა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NOREAS: უარის მიზეზი - არ მითხრეს მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - არ მითხრეს მიზეზი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

OTH: უარის მიზეზი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე - სხვა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'უარი მითხრეს' 'რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის მიზეზი?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

APPLNON: სესხის არაღების მიზეზი - არ მჭირდებოდა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მჭირდებოდა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLOWF: სესხის არაღების მიზეზი - მქონდა საკმარისი თანხა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - მქონდა საკმარისი თანხა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLREQ: სესხის არაღების მიზეზი - ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLDEB: სესხის არაღების მიზეზი - არ მიყვარს ვალების ქონა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მიყვარს ვალების ქონა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLINS: სესხის არაღების მიზეზი - არ მაქვს საკმარისი შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მაქვს საკმარისი შემოსავალი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLCOL: სესხის არაღების მიზეზი - არ მაქვს საკმარისი უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მაქვს საკმარისი უზრუნველყოფა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLCD: სესხის არაღების მიზეზი - არ მყავდა თავდები

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მყავდა თავდები?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLHCC: სესხის არაღების მიზეზი- სესხი ძალიან ძვირია

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - სესხი ძალიან ძვირია?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLJO: სესხის არაღების მიზეზი - არ მაქვს სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - არ მაქვს სამსახური?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPLOTH: სესხის არაღების მიზეზი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში - სხვა?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში?'

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRHWOM: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - დამსაქმებლებს სამსახურში ქალის დასაქმებას მამაკაცის აყვანა ურჩევნიათ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - დამსაქმებლებს სამსახურში ქალის დასაქმებას მამაკაცის აყვანა ურჩევნიათ?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRWOLEAD: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - ქალებს ხელმძღვანელის პოზიციაზე არ ასაქმებენ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - ქალებს ხელმძღვანელის პოზიციაზე არ ასაქმებენ?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRWOPAID: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - ქალებს არ უხდიან იმდენს, რამდენსაც მათ კაც კოლეგებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - ქალებს არ უხდიან იმდენს, რამდენსაც მათ კაც კოლეგებს?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRLAKIN: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - საბავშო ბაღების ნაკლებობა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - საბავშო ბაღების ნაკლებობა?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRLACHCA: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRBMATCO: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - დეკრეტული შვებულების ცუდი პირობები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - დეკრეტული შვებულების ცუდი პირობები?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSEXHAR: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - ქალებზე არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლა ხორციელდება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - ქალებზე არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლა ხორციელდება?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRDOVIO: არის თუ არა პრობლემა ქვეყანაში - ოჯახში ძალადობა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს ქვეყანაში - ოჯახში ძალადობა?

პასუხები:
 • დიახ, პრობლემაა
 • არა, არ არის პრობლემა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LFLEPOS: სამსახურის დატოვების მიზეზი - იმიტომ რომ არ დაგაწინაურეს მმართველ პოზიციაზე?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - იმიტომ რომ არ დაგაწინაურეს მმართველ პოზიციაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFNOEQP: სამსახურის დატოვების მიზეზი - არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო სქესის თანამშრომელს?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო სქესის თანამშრომელს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFNOKIND: სამსახურის დატოვების მიზეზი - საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LFNOCHCA: სამსახურის დატოვების მიზეზი - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFPATCON: სამსახურის დატოვების მიზეზი - დეკრეტული შვებულების პირობების გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - დეკრეტული შვებულების პირობების გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LFSEXAD: სამსახურის დატოვების მიზეზი - არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFSPWAN: სამსახურის დატოვების მიზეზი - მეუღლე მიშლიდა მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - მეუღლე მიშლიდა მუშაობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFFMWAN: სამსახურის დატოვების მიზეზი - ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFNOTPAI: სამსახურის დატოვების მიზეზი - ანაზღაურება არ იყო საკმარისი?

შეკითხვის ტექსტი: ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო - ანაზღაურება არ იყო საკმარისი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOLEAD: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - იმიტომ რომ მმართველ პოზიციაზე აყვანის პერსპექტივა არ გქონდათ?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - იმიტომ რომ მმართველ პოზიციაზე აყვანის პერსპექტივა არ გქონდათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOPAIEQ: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო სქესის თანამშრომელს?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო სქესის თანამშრომელს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOLAKIN: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOLACHIL: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOPALECO: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - დეკრეტული შვებულების პირობების გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - დეკრეტული შვებულების პირობების გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOUNSEX: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOWANWO: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - მეუღლე მიშლიდა მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - მეუღლე მიშლიდა მუშაობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOFAWA: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOTRAN: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - ტრანსპორტში მეტი დამეხარჯება ვიდრე სამსახურში ანაზღაურება მექნება?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - ტრანსპორტში მეტი დამეხარჯება ვიდრე სამსახურში ანაზღაურება მექნება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOAVJO: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - არსებული სამსახურები საკმარისად არ იხდიან?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - არსებული სამსახურები საკმარისად არ იხდიან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SONOJO: სამსახურის არპოვნის მიზეზი - სახლთან ახლოს სამსახურები არ არის?

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა - სახლთან ახლოს სამსახურები არ არის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMTUNI: პროფკავშირის წევრობა

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა რომელიმე პროფკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMLIK: სურვილი პროფკავშირის წევრობის

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა, რომ პროფკავშირების წევრი გახდეთ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'არა' 'ამჟამად ხართ თუ არა რომელიმე პროფკავშირის წევრი?'

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COLBARG: მონაწილეობა კოლექტიურ შეთანხმებაში

შეკითხვის ტექსტი: მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა რაიმე კოლექტიურ შეთანხმებაში სამსახურთან დაკავშირებით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOSETTL: სხვა დასახლებაში წასვლა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის განმავლობაში იყავით თუ არა ამ დასახლების ფარგლებს გარეთ ორი დღით ან მეტი ხნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTMEFW: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო გადაწყვეტილებას სახლში.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო გადაწყვეტილებას სახლში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTTOLVIO: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ შეინარჩუნონ ოჯახი.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ შეინარჩუნონ ოჯახი.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTMEJO: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის დაწყების მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე ქალებს.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის დაწყების მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე ქალებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTWOEAR: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს პრობლემებს შექმნის.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს პრობლემებს შექმნის.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTJOIND: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა ქალისთვის, რომ დამოუკიდებელი იყოს.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა ქალისთვის, რომ დამოუკიდებელი იყოს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTUNED: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTMENBU: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს ლიდერები არიან ვიდრე ქალები.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს ლიდერები არიან ვიდრე ქალები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTWOSA: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე კმაყოფილება მოაქვს, როგორიც სამსახურის ქონას.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე კმაყოფილება მოაქვს, როგორიც სამსახურის ქონას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTMOCA: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - დასაქმებული დედები ისევე კარგად მოუვლიან შვილებს, როგორც უმუშევარი დედები.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - დასაქმებული დედები ისევე კარგად მოუვლიან შვილებს, როგორც უმუშევარი დედები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTPRECH: ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას - სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, თუ დედა არ მუშაობს.

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, თუ დედა არ მუშაობს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATOSMFW: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო გადაწყვეტილებას სახლში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო გადაწყვეტილებას სახლში?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSWVIO: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ შეინარჩუნონ ოჯახი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ შეინარჩუნონ ოჯახი?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSJO: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის დაწყების მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე ქალებს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის დაწყების მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე ქალებს?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSWEAR: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს პრობლემებს შექმნის?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს პრობლემებს შექმნის?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSJOIN: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა ქალისთვის, რომ დამოუკიდებელი იყოს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა ქალისთვის, რომ დამოუკიდებელი იყოს?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSUNE: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSMBU: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს ლიდერები არიან ვიდრე ქალები?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს ლიდერები არიან ვიდრე ქალები?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSWOS: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე კმაყოფილება მოაქვს, როგორიც სამსახურის ქონას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე კმაყოფილება მოაქვს, როგორიც სამსახურის ქონას?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSMOC: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - დასაქმებეული დედები ისევე კარგად მოუვლიან შვილებს, როგორც უმუშევარი დედები?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - დასაქმებეული დედები ისევე კარგად მოუვლიან შვილებს, როგორც უმუშევარი დედები?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATOSPRE: საწინააღმდეგო სქესის ოჯახის წევრი - სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, თუ დედა არ მუშაობს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან პარტნიორი, თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს - სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, თუ დედა არ მუშაობს?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ არ ეთანხმება
 • ნაწილობრივ ეთანხმება
 • სრულად ეთანხმება
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEPEN: საპენსიო ასაკი საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ზოგი ფიქრობს, რომ საპენსიო ასაკი ქალებისთვის უფრო დაბალი უნდა იყოს ვიდრე კაცებისთვის. თქვენი აზრით, ქალებისა და კაცების საპენსიო ასაკი...

პასუხები:
 • უნდა იყოს ერთნაირი
 • ნაკლები უნდა იყოს ქალებისთვის ვიდრე კაცებისთვის
 • ნაკლები უნდა იყოს კაცებისთვის ვიდრე ქალებისთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SELFCON: საკუთარი თავის რწმენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც 0 ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ დარწმუნებული საკუთარ თავში“ და 10 ნიშნავს „ძალიან დარწმუნებული ვარ საკუთარ თავში“, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად დარწმუნებული ხართ საკუთარ თავში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვარ დარწმუნებული საკუთარ თავში
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დარწმუნებული ვარ საკუთარ თავში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAPPMEA: ბედნიერების შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: საერთო ჯამში რამდენად ბედნიერი ხართ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘10' ნიშნავს ძალიან ბედნიერი და ‘0 ძალიან უბედური.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უბედური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბედნიერი
 • არ ვიცი

MOTHEDE: დედის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა არის/იყო დედათქვენის განათლება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიანდა საშუალო ან დაბალში, საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი)' მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით)' არასრული დოქტორანტურა და დოქტურანტურა გაერთიანდა საშუალოზე მაღალ პასუხის კატეგორიაში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FATHEDU: მამის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა არის/იყო მამათქვენის განათლება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არანაირი ან სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება (1-დან 6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან დაუსრულებელი), საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული ან დაუსრულებელი) და სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) გაერთიანდა საშუალო ან დაბალში, საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული/ტექნიკური განათლება) და უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) გაერთიანდა საშუალო ტექნიკურში, ხოლო არასრული ბაკალავრიატი, ბაკალავრიატი, არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი)' მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით)' არასრული დოქტორანტურა და დოქტურანტურა გაერთიანდა საშუალოზე მაღალ პასუხის კატეგორიაში.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MOTHOC: დედის საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის/იყო დედათქვენის ძირითადი საქმიანობა?

პასუხები:
 • პროფესიული, ტექნიკური მუშაკი
 • ადმინისტრატორი, მენეჯერი
 • გაყიდვები
 • სოფლის მეურნეობის მუშაკი
 • ქარხნის ან წარმოების მუშაკი
 • სახელმწიფო/საჯარო მოხელე
 • შეიარაღებული ძალები
 • სახლში დაქირავებული მუშაკი
 • სხვა მომსახურების სფერო
 • ოჯახში მომუშავე ანაზღაურების გარეშე
 • სტუდენტი
 • უმუშევარი/ეძებს სამსახურს
 • შშმ პირი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FATHOC: მამის საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის/იყო მამათქვენის ძირითადი საქმიანობა?

პასუხები:
 • პროფესიული, ტექნიკური მუშაკი
 • ადმინისტრატორი, მენეჯერი
 • კლერკი ან მსგავსი სამუშაო
 • გაყიდვები
 • სოფლის მეურნეობის მუშაკი
 • ქარხნის ან წარმოების მუშაკი
 • სახელმწიფო/საჯარო მოხელე
 • შეიარაღებული ძალები
 • სახლში დაქირავებული მუშაკი
 • სხვა მომსახურების სფერო
 • ოჯახში მომუშავე ანაზღაურების გარეშე
 • უმუშევარი/ეძებს სამსახურს
 • შშმ პირი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MLANGHH: ძირითადი ენა სახლში

შეკითხვის ტექსტი: უმეტესად რა ენაზე საუბრობთ სახლში?

პასუხები:
 • ქართულად
 • სომხურად
 • აზერბაიჯანულად
 • რუსულად
 • სხვა

RESPREL: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

პასუხები:
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • კათოლიკურ ეკლესიას
 • მართლმადიდებელ ეკლესიას
 • პროტესტანტულ ეკლესიას
 • სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)
 • სუნიტურ ისლამს
 • შიიტურ ისლამს
 • ისლამის სხვა მიმართულებას
 • სხვას
 • არც ერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISPCON: იძულებით გადაადგილება კონფლიქტის გამო

შეკითხვის ტექსტი: მოგიწიათ თუ არა თქვენ და თქვენს ოჯახს იძულებით გადაადგილება საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

MARAGE: პირველი ქორწინების ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რა ასაკში დაქორწინდით პირველად?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და დაჯგუფთდა მოცემული პასუხის ვარიანტების მიხედვით.

პასუხები:
 • 14 - 17 წელი
 • 18 - 25 წელი
 • 26 - 30 წელი
 • 31 - 35 წელი
 • 36+ წელი
 • არ მიესადაგება/არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVCHIL: შვილების ყოლა

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ/გყოლიათ თუ არა შვილები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

NUMCHIL: შვილების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი შვილი გყავთ/გყოლიათ?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესმის მხოლოდ იმ რეპონდენტებს, ვინც უპასუხეს 'დაიხ' 'რამდენი შვილი გყავთ/გყოლიათ?'
პასუხები 6-ის შემდეგ დაჯგუფდა.

პასუხები:
 • 1 ბავშვი
 • 2 ბავშვი
 • 3 ბავშვი
 • 4 ბავშვი
 • 5 ბავშვი
 • 6+ ბავშვი

OWNREF: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი

OWNTV: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი

OWNMOB: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი

OWNSM: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სმარტ ფონს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სმარტ ფონს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTAB: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პლანშეტს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პლანშეტს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCAR: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • უარი პასუხზე

OWNCOND: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს

OWNWAS: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კომპიუტერს ან ლეპტოპს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კომპიუტერს ან ლეპტოპს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი

OWNHWA: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი

OWNCHEA: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 269 შედეგი