Frequency distribution (%)
Never27
219
325
416
Always12
DK1

DISCPRPR: How often do you discuss private problems with friends/close relatives?

Question text: When you get together with you close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

Note: The scale was changed from 10-point into 5-point

Values:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

DISCPRPR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2012 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: November 2 2012 to November 29 2012

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.