Frequency distribution (%)
Never11
210
325
427
Always24
DK/RA4

DISCPRPR: How often do you discuss private problems with friends/close relatives?

Question text: When you get together with you close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

Values:
  • Never
  • 2
  • 3
  • 4
  • Always
  • DK/RA

DISCPRPR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2012 Georgia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Georgia
Fieldwork Dates: October 26 2012 to November 18 2012

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.