Frequency distribution (%)
Ժողովրդավարությունը նախընտրելի է մյուս համակարգերից 63
Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-ժողովրդավար կառավարությունը կարող է լինել նախընտրելի14
Ինձ նման մարդկանց համար նշանակություն չունի, թե ինչպիսի կառավարման համակարգ ունենք 15
ՉԳ/ՀՊ8

ATTDEM: Վերաբերմունքը ժողովրդավարությանը

Question text: Հետևյալ երեք կարծիքներից ո՞րն է առավել համընկնում Ձեր կարծիքին:

Values:
  • Ժողովրդավարությունը նախընտրելի է մյուս համակարգերից
  • Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-ժողովրդավար կառավարությունը կարող է լինել նախընտրելի
  • Ինձ նման մարդկանց համար նշանակություն չունի, թե ինչպիսի կառավարման համակարգ ունենք
  • ՉԳ/ՀՊ

ATTDEM in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.