Frequency distribution (%)
Բնավ ժողովրդավարական չէ6
Ժողովրդավարական է, բայց մեծ խնդիրներով37
Ժողովրդավարական է, բայց աննշան խնդիրներով 30
Լիովին ժողովրդավարական է18
ՉԳ/ՀՊ9

CNTRDEM: Որքանո՞վ է Հայաստանն այսօր դեմոկրատական (ժողովրդավարական)։

Question text: Որքանո՞վ է Հայաստանն այսօր դեմոկրատական (ժողովրդավարական)։

Values:
  • Բնավ ժողովրդավարական չէ
  • Ժողովրդավարական է, բայց մեծ խնդիրներով
  • Ժողովրդավարական է, բայց աննշան խնդիրներով
  • Լիովին ժողովրդավարական է
  • ՉԳ/ՀՊ

CNTRDEM in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.