Frequency distribution (%)
Ադրբեջան75
Թուրքիա22
Ռուսաստան1
Այլ 1
Ոչ մեկը0
ՉԳ/ՀՊ1

MAINENEM: Ամենաթշնամական երկիրը

Question text: Ըստ Ձեզ, ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի ամենաթշնամական երկիրը:

Note: «Իսրայելի», «Հայաստանի», «ամենուրեքի», «Վրաստանի», «Ֆրանսիայի» տարբերակները խմբավորվել են «Այլ» տարբերակում։

Values:
  • Ադրբեջան
  • Թուրքիա
  • Ռուսաստան
  • Այլ
  • Ոչ մեկը
  • ՉԳ/ՀՊ

MAINENEM in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.