Frequency distribution (%)
Հավանություն եմ տալիս14
Հավանություն չեմ տալիս84
ՉԳ2

MARWKUR: Հավանությունը կանանց՝ քրդերի, եզդիներ հետ ամուսնանալուն

Question text: Հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգի կանայք ամուսնանում են քրդերի, եզդիների հետ։

Values:
  • Հավանություն եմ տալիս
  • Հավանություն չեմ տալիս
  • ՉԳ

MARWKUR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.