Frequency distribution (%)
Ամեն օր7
Ամեն շաբաթ2
Ամեն ամիս7
Ավելի հազվադեպ17
Երբեք65
ՉԳ/ՀՊ1

NOMONFD: Վերջին 12 ամիսներին անհրաժեշտ գումար չի եղել սնունդ գնելու համար

Question text: Վերջին 12 ամիսներին որքա՞ն հաճախ է պատահել, որ չեք կարողացել անհրաժեշտ սնունդ գնել Ձեր/ընտանիքի համար:

Values:
  • Ամեն օր
  • Ամեն շաբաթ
  • Ամեն ամիս
  • Ավելի հազվադեպ
  • Երբեք
  • ՉԳ/ՀՊ

NOMONFD in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.