Frequency distribution (%)
Ամեն օր3
Ամեն շաբաթ6
Ամեն ամիս8
Ավելի հազվադեպ16
Երբեք66
Չգիտեմ1
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

NOMONFD: Ոչ բավարար գումար վերջին 12 ամիսներին անհրաժեշտ սնունդ գնելու համար:

Question text: Վերջին 12 ամիսներին որքա՞ն հաճախ է պատահել, որ չեք կարողացել անհրաժեշտ սնունդ գնել Ձեր/ընտանիքի համար:

Values:
 • Ամեն օր
 • Ամեն շաբաթ
 • Ամեն ամիս
 • Ավելի հազվադեպ
 • Երբեք
 • Չգիտեմ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

NOMONFD in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.