Frequency distribution (%)
Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ11
Առնվազն ամիսը մեկ16
Միայն հատուկ կրոնական տոներին24
Ավելի հազվադեպ29
Երբեք19
ՉԳ0

RELSERV: Կրոնական արարողությունների մասնակցության հաճախականությունը

Question text: Բացի հատուկ իրադարձություններից՝ հարսանիքներ, թաղումներ և այլն, որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում կրոնական արարողությունների:

Note: Հարցը տրվել է այն հարցվողներին, ովքեր համարում են իրենց կրոնական դավանանքի հետևորդ։
Պատասխաններն են․ «Ամեն օր», «Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ», «Շաբաթը մեկ անգամ», «Առնվազն ամիսը մեկ»

Values:
  • Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ
  • Առնվազն ամիսը մեկ
  • Միայն հատուկ կրոնական տոներին
  • Ավելի հազվադեպ
  • Երբեք
  • ՉԳ

RELSERV in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.