Frequency distribution (%)
Նշված է1
Նշված չէ26
բացի հայերենից այլ լեզու չեմ օգտագործում72
ՉԳ/ՀՊ1

SECNDLAOT: Բացի հայերենից, ի՞նչ այլ լեզուներ եք օգտագործում Ձեր ամենօրյա կյանքում Ձեր ընտանիքի, ընկերների և հարևանների հետ շփվելու ժամանակ, կամ բիզնես նպատակներով - այլ

Question text: Բացի հայերենից, ի՞նչ այլ լեզուներ եք օգտագործում Ձեր ամենօրյա կյանքում Ձեր ընտանիքի, ընկերների և հարևանների հետ շփվելու ժամանակ, կամ բիզնես նպատակներով - այլ

Values:
  • Նշված է
  • Նշված չէ
  • բացի հայերենից այլ լեզու չեմ օգտագործում
  • ՉԳ/ՀՊ

SECNDLAOT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.