Frequency distribution (%)
Հավանություն եմ տալիս 52
Հավանություն չեմ տալիս 43
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել5

BUSINJEW: Հրեաների հետ բիզնես անելու վերաբերյալ դիրքորոշում

Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում հրեաների հետ

Values:
  • Հավանություն եմ տալիս
  • Հավանություն չեմ տալիս
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

BUSINJEW in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.