Frequency distribution (%)
Նշվել է0
Չի նշվել99
Հրաժարվում եմ պատասխանել0

INTACDW: Ամենահաճախ արվող գործողությունները համացանցում - Ծանոթության կայքերի այցելում

Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից-Ծանոթության կայքերի այցելում

Note: Հարցը տրվել է այն հարցվողներին, որոնք օգտվում են համացանցին

Values:
  • Նշվել է
  • Չի նշվել
  • Հրաժարվում եմ պատասխանել

INTACDW in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.