Frequency distribution (%)
Ընդհանրապես չեմ վստահում28
Ավելի շուտ չեմ վստահում12
Ոչ վստահում եմ, ոչ էլ չեմ վստահում18
Ավելի շուտ վստահում եմ28
Լիովին վստահում եմ14
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել1

TRUHLTH: Վստահություն-Հայաստանի առողջապահական համակարգ

Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք վստահում կամ չեք վստահում Հայաստանի առողջապահական համակարգին

Values:
  • Ընդհանրապես չեմ վստահում
  • Ավելի շուտ չեմ վստահում
  • Ոչ վստահում եմ, ոչ էլ չեմ վստահում
  • Ավելի շուտ վստահում եմ
  • Լիովին վստահում եմ
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

TRUHLTH in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.