Frequency distribution (%)
Don’t support at all3
Rather not support4
Partially support, partially don’t support20
Rather support29
Fully support34
DK9
RA1

EUSUPP: To what extent would you support Georgia's membership in the European Union?

Question text: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1’ means no support and code ‘5’ means your full support, to what extent would you support Georgia's membership in the European Union?

Values:
 • Don’t support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don’t support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK
 • RA

EUSUPP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Georgia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Georgia
Fieldwork Dates: December 17, 2021 to January 31, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.