Frequency distribution (%)
Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս12
Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս4
Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ31
Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս22
Լիովին հավանություն եմ տալիս16
Չգիտեմ14
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

EUSUPP: Որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։

Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «լիովին հավանություն եմ տալիս»:

Values:
 • Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս
 • Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս
 • Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ
 • Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս
 • Լիովին հավանություն եմ տալիս
 • Չգիտեմ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

EUSUPP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.