Frequency distribution (%)
Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս5
Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս6
Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ24
Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս29
Լիովին հավանություն եմ տալիս11
ՉԳ/ՀՊ24

EUSUPP: Աջակցությունը Հայաստանի՝ Եվրոպական միության անդամակցությանը

Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»` «լիովին հավանություն եմ տալիս»:

Values:
  • Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս
  • Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս
  • Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ
  • Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս
  • Լիովին հավանություն եմ տալիս
  • ՉԳ/ՀՊ

EUSUPP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.