Frequency distribution (%)
Fully distrust4
Rather distrust7
Neither trust nor distrust27
Rather trust27
Fully trust34
DK/RA1

TRURELI: Trust - Religious institution respondent belongs to

Question text: Please tell me how much do you trust or distrust religious institution to which you belong?

Values:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Survey on Youth Civic and Political Engagement and Participation in Peacebuilding, 2021

Survey on Youth Civic and Political Engagement and Participation in Peacebuilding in Georgia, 2021

Վերլուծել պատասխանները

 • This survey was conducted in partnership with the Caucasian House.

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.