Frequency distribution (%)
Բոլորովին չեմ վստահում3
Ավելի շուտ չեմ վստահում4
Ոչ վստահում եմ, ոչ էլ չեմ վստահում 10
Ավելի շուտ վստահում եմ 34
Լիովին վստահում եմ 46
ՉԳ/ՀՊ2

TRURELI: Վստահությունը դավանած կրոնի հաստատության նկատմամբ

Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք վստահում կամ չեք վստահում կրոնի հաստատությանը։

Values:
  • Բոլորովին չեմ վստահում
  • Ավելի շուտ չեմ վստահում
  • Ոչ վստահում եմ, ոչ էլ չեմ վստահում
  • Ավելի շուտ վստահում եմ
  • Լիովին վստահում եմ
  • ՉԳ/ՀՊ

TRURELI in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.