Frequency distribution (%)
 Politics is definitely going in the wrong direction3
Politics is going mainly in the wrong direction15
Politics does not change at all17
Politics is going mainly in the right direction37
Politics is definitely going in the right direction10
DK/RA18

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

Question text: There are different opinions regarding the direction in which Georgia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

Values:
  •  Politics is definitely going in the wrong direction
  • Politics is going mainly in the wrong direction
  • Politics does not change at all
  • Politics is going mainly in the right direction
  • Politics is definitely going in the right direction
  • DK/RA

POLDIRN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011

Վերլուծել պատասխանները