Frequency distribution (%)
Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ ուղղությամբ 2
Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ ուղղությամբ 7
Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում13
Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ49
Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ19
ՉԳ/ՀՊ11

POLDIRN: Ներքին քաղաքականության ուղղությունը

Question text: Կան տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը: Քարտում թվարկվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն:

Values:
  • Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ ուղղությամբ
  • Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ ուղղությամբ
  • Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում
  • Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ
  • Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ
  • ՉԳ/ՀՊ

POLDIRN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.