Frequency distribution (%)
Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ ուղղությամբ 22
Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ ուղղությամբ 22
Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում26
Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ14
Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ4
Չգիտեմ12
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

POLDIRN: Հայաստանի ներքին քաղաքականության զարգացման ուղղությունը

Question text: Կան տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը: Քարտում թվարկվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն։

Values:
 • Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ ուղղությամբ
 • Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ ուղղությամբ
 • Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում
 • Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ
 • Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ
 • Չգիտեմ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

POLDIRN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.