საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2016

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2016

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელია თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)', 'არასრული საშუალო განათლება' და 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი'. 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად, არაოფიციალურად ან იყოთ თვითდასაქმებული, მთავარია, ამ საქმიანობას ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

INTSTJOB: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი

LOOKJOB: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი

JOBSTART: შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მუშაობდნენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე
პასუხის ვარიანტები: ' დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში' და 'დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში' გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში
 • დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - საჯარო მოხელე
 • საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე
 • დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - არა საჯარო მოხელე
 • დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ / საოჯახო ბიზნესში
 • საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლებით
 • სხვა
 • არ ვიცი / უარი

CURRSTUD: ხართ თუ არა ამჟამად სტუდენტი?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - სტუდენტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRRET: ხართ თუ არა ამჟამად პენსიონერი? (იგულისხმება ასაკით პენსიონერი)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - პენსიონერი (იგულისხმება ასაკით პენსიონერი)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRVET: ხართ თუ არა ამჟამად ომის ვეტერანი?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - ომის ვეტერანი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRIDP: ხართ თუ არა ამჟამად იძულებით გადაადგილებული პირი?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - იძულებით გადაადგილებული პირი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRDISAB: ხართ თუ არა ამჟამად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRSOVUL1: ხართ თუ არა ამჟამად სოციალურად დაუცველი? (56 000 ქულამდე)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - სოციალურად დაუცველი (56 000 ქულამდე)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRSOVUL2: ხართ თუ არა ამჟამად სოციალურად დაუცველი? (56 001-დან 70 000 ქულამდე)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - სოციალურად დაუცველი (56 001-დან 70 000 ქულამდე)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

CURRSOVUL3: ხართ თუ არა ამჟამად სოციალურად დაუცველი? (70 001-დან 100 000 ქულამდე)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რა შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? - სოციალურად დაუცველი (70 001-დან 100 000 ქულამდე)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი / უარი

MONYTOT: ოჯახის საერთო შემოსავალი გასულ თვეში

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეზე რომ ვისაუბროთ, გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფში ექცევა თქვენი ოჯახის საერთო შემოსავალი, ანუ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის მიერ ხელზე აღებული შემოსავალი, საშემოსავლო და სხვა გადასახადების დაქვითვის შემდეგ, მათ შორის პენსიები და სოციალური დახმარება?

პასუხები:
 • 2500 ლარზე მეტი
 • 1601 – 2500 ლარი
 • 1201 – 1600 ლარი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 401 – 800 ლარი
 • 261 – 400 ლარი
 • 151 - 260 ლარი
 • 150 ლარამდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი / უარი

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი / უარი

USEEML: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USESONET: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს (მაგ., Одноклассники, Facebook და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USECHAT: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიყენებ რომელიმე ჩატს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ რომელიმე ჩატს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USETFOR: ინტერნეტით სარგებლობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEINTBLOG: ინტერნეტით სარგებლობა - ვეცნობი ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვეცნობი ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USENEWS: ინტერნეტით სარგებლობა - ვეძებ ინფორმაციას ან ახალ ამბებს, გარდა სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეებისა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვეძებ ინფორმაციას ან ახალ ამბებს, გარდა სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეებისა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USESHOP: ინტერნეტით სარგებლობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEDOWN: ინტერნეტით სარგებლობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEGAME: ინტერნეტით სარგებლობა - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEDATE: ინტერნეტით სარგებლობა - ვნახულობ პაემნების ვებგვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვნახულობ პაემნების ვებგვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEOTHER: ინტერნეტით სარგებლობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USETWWK: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ტვიტერს? (Twitter)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ტვიტერს? (Twitter)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEFBWK: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ფეისბუქს? (Facebook)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ფეისბუქს? (Facebook)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEODWK: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ოდნოკლასნიკებს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ოდნოკლასნიკებს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEVKONT: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ვკონტაქტეს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ვკონტაქტეს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLSUNI: ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობა - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის რომელი სახეობით სარგებლობთ ამჟამად? - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მაქვს დაზღვევა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLSCOR: ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობა - კორპორატიული დაზღვევა

შეკითხვის ტექსტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის რომელი სახეობით სარგებლობთ ამჟამად? - კორპორატიული დაზღვევა, რომელსაც თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრების სამსახური უზრუნველყოფს.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მაქვს დაზღვევა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLSIND: ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობა - ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტი

შეკითხვის ტექსტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის რომელი სახეობით სარგებლობთ ამჟამად? - ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტი, რომელიც თქვენი ინიციატივით შეიძინეთ სადაზღვევო კომპანიაში.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მაქვს დაზღვევა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLSOTH: ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის რომელი სახეობით სარგებლობთ ამჟამად? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მაქვს დაზღვევა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

UHPREG: ხართ თუ არა დარეგისტრირებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური მომსახურებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა დარეგისტრირებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური მომსახურებისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაზღვეული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

VISAMB: რამდენჯერ მიაკითხეთ სამედიცინო დაწესებულებას ბოლო 12 თვის მანძილზე გეგმიური მომსახურებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენჯერ მიაკითხეთ სამედიცინო დაწესებულებას ბოლო 12 თვის მანძილზე გეგმიური მომსახურებისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაზღვეული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და დარეგისტრირებული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური მომსახურებისთვის

პასუხები:
 • არცერთხელ
 • ერთხელ
 • ორჯერ
 • ორზე მეტჯერ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFAMB: ბოლო 12 თვის მანძილზე, უთქვამთ თუ არა თქვენთვის უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის მანძილზე, უთქვამთ თუ არა თქვენთვის უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაზღვეული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და დარეგისტრირებული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური მომსახურებისთვის (იხ. ცვლადი VISAMB)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFFAM: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე- ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მომსახურება, საჭიროების შემთხვევაში, მათი მომსახურება ბინაზე

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მომსახურება, საჭიროების შემთხვევაში, მათი მომსახურება ბინაზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFEND: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ენდოკრინოლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ ენდოკრინოლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFOPTH: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ოფთალმოლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ ოფთალმოლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFCARD: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - კარდიოლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ კარდიოლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFNEUR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ნევროლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ ნევროლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFGYNE: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - გინეკოლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ გინეკოლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFOTLR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ოტორინოლარინგოლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ ოტორინოლარინგოლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFURO: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - უროლოგთან გადამისამართება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის მიერ უროლოგთან გადამისამართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFCRGR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - კარდიოგრაფია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - კარდიოგრაფია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFABUS: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - მუცლის ღრუს ექოსკოპია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - მუცლის ღრუს ექოსკოპია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFREONT: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - გულმკერდის რენტგენოსკოპია/რენტგენოგრაფია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - გულმკერდის რენტგენოსკოპია/რენტგენოგრაფია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFBLDCN: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - სისხლის საერთო ანალიზი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - სისხლის საერთო ანალიზი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFURAN: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - შარდის საერთო ანალიზი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - შარდის საერთო ანალიზი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFBLDGL: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFCREAT: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - კრეატინინი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - კრეატინინი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFCHOL: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ქოლესტერინი სისხლში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ქოლესტერინი სისხლში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFSERUM: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - შრატში ლიპიდების განსაზღვრა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - შრატში ლიპიდების განსაზღვრა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFECAL: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFPRTHR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - პროთრომბინის დრო

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - პროთრომბინის დრო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFLIVR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ღვიძლის ფუნქციური სინჯები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ღვიძლის ფუნქციური სინჯები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

REFTHYR: უარი გეგმიური მომსახურების გაწევაზე - ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი მომსახურების გაწევაზე უთქვამთ უარი იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დარეგისტრირებული ხართ ? - ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ გეგმიური მომსახურების გაწევაზე სამედიცინო დაწესებულებაში (იხ. ცვლადი REFAMB)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CHNGAMB: შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება ბოლო 2 წლის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: შეგიცვლიათ თუ არა გეგმიური მომსახურების დაწესებულება ბოლო 2 წლის განმავლობაში და თუ დიახ რამდენჯერ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაზღვეული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და დარეგისტრირებული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური მომსახურებისთვის

პასუხები:
 • დიახ, ერთხელ
 • დიახ, ორჯერ
 • დიახ, ორზე მეტჯერ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

DOCLOW: რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ექიმების დაბალი კვალიფიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: [ბოლო ასეთი შემთხვევის შესახებ თუ ვისაუბრებთ] რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ექიმების დაბალი კვალიფიკაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც შეიცვალეს გეგმიური მომსახურების დაწესებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TESREL: რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ანალიზების შედეგების სანდოობა

შეკითხვის ტექსტი: [ბოლო ასეთი შემთხვევის შესახებ თუ ვისაუბრებთ] რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ანალიზების შედეგების სანდოობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც შეიცვალეს გეგმიური მომსახურების დაწესებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GEOFAR: რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ტერიტორიული სიშორის გამო

შეკითხვის ტექსტი: [ბოლო ასეთი შემთხვევის შესახებ თუ ვისაუბრებთ] რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - ტერიტორიული სიშორის გამო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც შეიცვალეს გეგმიური მომსახურების დაწესებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SANCOND: რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - მიუღებელი იყო სანიტარული პირობები

შეკითხვის ტექსტი: [ბოლო ასეთი შემთხვევის შესახებ თუ ვისაუბრებთ] რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - მიუღებელი იყო სანიტარული პირობები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც შეიცვალეს გეგმიური მომსახურების დაწესებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CHGOTH: რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: [ბოლო ასეთი შემთხვევის შესახებ თუ ვისაუბრებთ] რა მიზეზით შეიცვალეთ გეგმიური მომსახურების დაწესებულება? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც შეიცვალეს გეგმიური მომსახურების დაწესებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MEDSTAY: საავადმყოფოში დარჩენის აუცილებლობა ბოლო 12 თვის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის მანძილზე დაგჭირვებიათ თუ არა საავადმყოფოში დარჩენა ერთი ღამით მაინც?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SELFCUR: ბოლო 12 თვის მანძილზე ექიმის დანიშნულების გარეშე ანტიბიოტიკის ან ანტრიდეპრესანტის მიღება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის მანძილზე ექიმის დანიშნულების გარეშე მიგიღიათ თუ არა ანტიბიოტიკი ან ანტრიდეპრესანტი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • მივიღე წამალი ექიმის დანიშნულების გარეშე, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, იყო თუ არა ეს წამალი ანტიბიოტიკი ან ანტრიდეპრესანტი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

DCLKMON: ბოლო 12 თვის მანძილზე გქონიათ თუ არა შემთხვევა, როდესაც ავადმყოფობის დროს ვერ მიხვედით ექიმთან იმის გამო, რომ ძვირი იყო

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის მანძილზე გქონიათ თუ არა შემთხვევა, როდესაც ავადმყოფობის დროს ვერ მიხვედით ექიმთან იმის გამო, რომ ძვირი იყო (თქვენი თანაგადახდის წილი იყო მაღალი)?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLTHINSPA: თვეში რა თანხას გადაიხდიდით ისეთ დაზღვევაში, როგორიც თქვენ გინდათ?

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში არსებობს ჯანმრთელობის დაზღვევის ზუსტად ისეთი პროგრამა, როგორიც თქვენ გინდათ. თვეში რა თანხას გადაიხდიდით ასეთ დაზღვევაში?

პასუხები:
 • 10 ლარამდე
 • 11-20 ლარს
 • 21-30 ლარს
 • 30 ლარზე მეტს
 • არაფერს, უფასო უნდა იყოს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HLTHPAYG: ადამიანებმა საქართველოში თავად უნდა გადაიხადონ ჯანმრთელობის დაზღვევის გადასახადი, სახელმწიფომ თუ ნაწილობრივ სახელმწიფომ უნდა დაფაროს, ნაწილობრივ - თავად ადამიანებმა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ადამიანებმა საქართველოში თავად უნდა გადაიხადონ საკუთარი და თავისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გადასახადი, ეს ხარჯები სრულიად უნდა გაწიოს სახელმწიფომ თუ ეს ხარჯები ნაწილობრივ სახელმწიფომ უნდა დაფაროს, ნაწილობრივ - თავად ადამიანებმა?

პასუხები:
 • ადამიანებმა თავად უნდა გადაიხადონ საკუთარი და თავისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გადასახადი
 • ეს ხარჯები სრულად უნდა გაწიოს სახელმწიფომ
 • ეს ხარჯები ნაწილობრივ სახელმწიფომ უნდა დაფაროს, ნაწილობრივ - თავად ადამიანებმა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MEDIPAY: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: მათ, ვისაც საშუალოზე მაღალი შემოსავალი აქვთ, უფრო მეტი უნდა გადაიხადონ ჯანმრთელობის დაზღვევაში, და ამით ნაწილობრივ დააფინანსონ იმ ადამიანების ჯანმრთელობის დაზღვევაც, ვისაც დაბალი შემოსავალი აქვს. მოსაზრება 2: ყველა ადამიანმა თავად უნდა იზრუნოს თავის ჯანმრთელობაზე და, შემოსავლის მიუხედავად, თავად უნდა დაფაროს საკუთარი ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'სრულად ვეთანხმები' და 'ვეთანხმები' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • მათ, ვისაც საშუალოზე მაღალი შემოსავალი აქვთ, უფრო მეტი უნდა გადაიხადონ ჯანმრთელობის დაზღვევაში
 • ყველა ადამიანმა თავად უნდა დაფაროს საკუთარი ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები
 • არც ერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRSCPOL: რა გავლენა მოახდინა თქვენზე და თქვენს ოჯახზე რეცეპტების სისტემაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა?

შეკითხვის ტექსტი: 2014 წლის 1 სექტემბრიდან გაიზარდა იმ წამლების სია, რომელთა შესაძენადაც საჭირო გახდა ექიმის რეცეპტი. რა გავლენა მოახდინა თქვენზე და თქვენს ოჯახზე ამ ცვლილებამ რეცეპტების სისტემაში?

პასუხები:
 • ცალსახად უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • არანაირი
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • ცალსახად დადებითი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PHRMPR2: როგორც წესი, რომელ აფთიაქში ყიდულობთ მედიკამენტებს?

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელ აფთიაქში ყიდულობთ მედიკამენტებს?

პასუხები:
 • ავერსი
 • პსპ
 • ჯიპისი
 • ფარმადეპო
 • სხვა
 • სხვადასხვა / განსხვავებულ აფთიაქებში
 • საერთოდ არ ვყიდულობ მედიკამენტებს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PHRMWHY2: რატომ ანიჭებთ უპირატესობას ამ აფთიაქს?

შეკითხვის ტექსტი: რატომ ანიჭებთ უპირატესობას ამ აფთიაქს?

პასუხები:
 • მედიკამენტების ხარისხი
 • დაბალი ფასები
 • გათამაშებებში მონაწილეობის ან ბონუს ქულების დაგროვების შესაძლებლობა
 • აფთიაქების ტერიტორიული სიახლოვე და/ან სიმრავლე
 • ის მედიკამენტები, რომლების ყიდვაც მსურს, მხოლოდ ამ აფთიაქშია
 • მომსახურების ხარისხი
 • სხვა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MEDPRIC2: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მედიკამენტების ფასი გაიზარდა/იგივე დარჩა/შემცირდა

შეკითხვის ტექსტი: იმ მედიკამენტის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რომლის ყიდვაც ყველაზე ხშირად გიწევთ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ამ მედიკამენტის ფასი:

პასუხები:
 • ძალიან შემცირდა
 • ცოტათი შემცირდა
 • არ შეცვლილა
 • ცოტათი გაიზარდა
 • თუ ძალიან გაიზარდა?
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SMSCOMM: იღებთ თუ არა კომერციული კომპანიებისგან მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს (SMS-ებს) რომელთა მიღებაზეც თანხმობა არ გაგიცხადებიათ?

შეკითხვის ტექსტი: იღებთ თუ არა პერიოდულად მაინც კომერციული კომპანიებისგან მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს (SMS-ებს) თქვენს მობილურ ტელეფონზე, რომლებიც არ გამოგიწერიათ და რომელთა მიღებაზეც თანხმობა არ გაგიცხადებიათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება – არ მაქვს მობილური ტელეფონი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SMSCOPN: რა აზრის ხართ ამ SMS-ებზე?

შეკითხვის ტექსტი: რა აზრის ხართ ამ SMS-ებზე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იღებენ სარეკლამო SMS-ებს

პასუხები:
 • ხშირად სასარგებლოა
 • ხანდახან სასარგებლოა
 • არაფერში მადგება, მაგრამ არ მაღიზიანებს
 • მაღიზიანებს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRUGPB1: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხის) საინფორმაციო სამსახურის მიერ გაშუქებულ ინფორმაციას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხის) საინფორმაციო სამსახურის მიერ გაშუქებულ ინფორმაციას?

შენიშვნა: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხის) საინფორმაციო სამსახურის მიერ გაშუქებულ ინფორმაციას?

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • ვენდობი
 • არ შეესაბამება (არ ვუყურებ)
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GPBPOL: საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური ემსახურება პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური ემსახურება პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GPBPLM: საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური აშუქებს თემებს, რომლებიც ჩემნაირ ხალხს აინტერესებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური აშუქებს თემებს, რომლებიც ჩემნაირ ხალხს აინტერესებს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GPBIMP: საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური მიუკერძებლად აშუქებს მიმდინარე მოვლენებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური მიუკერძებლად აშუქებს მიმდინარე მოვლენებს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GPBFUND: საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების ძირითადი წყარო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების ძირითადი წყარო?

პასუხები:
 • საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი
 • რეკლამა / სპონსორები
 • შემოწირულობები
 • საქართველოს პოლიტიკური პარტიები
 • გრანტები
 • უცხოური დაფინანსება
 • სხვა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PHONESCR: გაუზიარებდით თუ არა პირად საიდუმლოს თქვენს ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს?

შეკითხვის ტექსტი: გაუზიარებდით თუ არა პირად საიდუმლოს თქვენს ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PHONEPOL: გაუზიარებდით თუ არა კრიტიკულ მოსაზრებას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ თქვენს ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს?

შეკითხვის ტექსტი: გაუზიარებდით თუ არა კრიტიკულ მოსაზრებას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ თქვენს ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

WIREPPL: ახორციელებენ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები უკანონო მოსმენებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ახორციელებენ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები უკანონო მოსმენებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRKSOC: უკანონოდ ადევნებენ თუ არა ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები თვალს თქვენს ელექტრონულ აქტივობას: ელფოსტას, სოციალურ ქსელებს?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, უკანონოდ ადევნებენ თუ არა ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები თვალს თქვენს ელექტრონულ აქტივობას: ელფოსტას, სოციალურ ქსელებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მაქვს ელ-ფოსტა და სოც. ქსელები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

WR2012: როდის უსმენდნენ უფრო მეტად: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, როდის უსმენდნენ უფრო მეტად: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თუ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ?

პასუხები:
 • 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე
 • 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ
 • არც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე და არც მას შემდეგ
 • როგორც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, ისე მას შემდეგ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GDFFIL: რამდენად შეასრულა „ქართულმა ოცნებამ“ წინასაარჩევნო დაპირებები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად შეასრულა „ქართულმა ოცნებამ“ წინასაარჩევნო დაპირებები: სრულად შეასრულა, ნაწილობრივ შეასრულა თუ საერთოდ არ შეასრულა?

პასუხები:
 • სრულად შეასრულა
 • ნაწილობრივ შეასრულა
 • საერთოდ არ შეასრულა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRJOURN: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ჟურნალისტებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ჟურნალისტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRJUDGE: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით მოსამართლეებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში მოსამართლეებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPOLIC: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით პოლიციას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRDOCT: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ექიმებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ექიმებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRTEACH: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით მასწავლებლებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში მასწავლებლებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRNGOGE: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPRESD: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPARLM: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPRMIN: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRLOCGVT: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით თქვენი რაიონის ადგილობრივ ხელისუფლებას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით თქვენი რაიონის ადგილობრივ ხელისუფლებას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRBZIV: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ყოფილ პრემიერმინისტრ ბიძინა ივანიშვილს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ყოფილ პრემიერმინისტრ ბიძინა ივანიშვილს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

ASKBRB12: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მოუთხოვიათ თუ არა ქრთამი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მოუთხოვიათ თუ არა თქვენგან ან თქვენი ოჯახის წევრისგან ქრთამი, იქნებოდა ეს ფულადი თუ არაფულადი, სახელწიფო მომსახურებისთვის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBPHS: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - ჯანდაცვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BBRSOCPR: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სოციალური პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სოციალური პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBSCHL: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სკოლა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სკოლა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBUNIV: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - უნივერსიტეტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - უნივერსიტეტი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBMILSER: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სამხედრო სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სამხედრო სამსახური

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBRGREST: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - უძრავი ქონების რეგისტრაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - უძრავი ქონების რეგისტრაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBBUSN: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - ბიზნესი, ნებართვები და ლიცენზიები

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - ბიზნესი, ნებართვები და ლიცენზიები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBTAX: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - გადასახადები

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - გადასახადები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BRBOTHER: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სფეროსთან დაკავშირებით მოხდა ეს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GEECIMP: რომელი სფეროს განვითარება მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოს ეკონომიკაში?

შეკითხვის ტექსტი: რომელი სფეროს განვითარება მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოს ეკონომიკაში?

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა
 • წარმოება (ქარხნები და ფაბრიკები)
 • ტურიზმი
 • საბანკო სფერო
 • საჯარო სექტორი
 • გადაზიდვები
 • სამთო მოპოვება
 • სხვა
 • ყველა სფერო მნიშვნელოვანია
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SECWORK: რომელ სფეროში ისურვებდით ყველაზე მეტად დასაქმებას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რომელ სფეროში ისურვებდით ყველაზე მეტად დასაქმებას?

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა
 • წარმოება/მრეწველობა (ქარხნები და ფაბრიკები)
 • განათლება
 • ტურიზმი
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • საჯარო სექტორი (მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა)
 • საბანკო სფერო
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • მშენებლობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მასმედია
 • სამთო მოპოვება
 • სხვა
 • არ მინდა დასაქმება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GHARESG: ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერმინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო საკუთარი ნება. მოსაზრება 2:ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერმინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო ივანიშვილის ნება.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'სრულად ვეთანხმები' და 'ვეთანხმები' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერმინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო საკუთარი ნება.
 • ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერმინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო ივანიშვილის ნება.
 • არც ერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

OWNPURP: რამდენად გავრცელებულია ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გავრცელებულია ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გავრცელებული
 • უფრო არ არის გავრცელებული, ვიდრე გავრცელებულია
 • ნაწილობრივ გავრცელებულია, ნაწილობრივ არა.
 • უფრო გავრცელებულია, ვიდრე არ არის გავრცელებული
 • ძალიან გავრცელებულია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

UNFCPPSC: ბოლო 3 წლის განმავლობაში საჯარო სამსახურში გამოცხადებულ ვაკანსიაზე კონკურსი არასამართლიანად ჩატარდა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 3 წლის განმავლობაში გსმენიათ თუ არა ისეთი შემთხვევების შესახებ, როდესაც საჯარო სამსახურში გამოცხადებულ ვაკანსიაზე კონკურსი არასამართლიანად ჩატარდა და უპირატესობა ხელმძღვანელების მეგობრებს, ნათესავებს ან თანაპარტიელებს მიენიჭათ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ მსმენია
 • იშვიათად მსმენია
 • ხშირად მსმენია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NTBNKEV: საქართველოს ეროვნული ბანკის მუშაობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მუშაობას?

პასუხები:
 • ცუდად
 • უფრო ცუდად, ვიდრე კარგად
 • უფრო კარგად, ვიდრე ცუდად
 • კარგად
 • არ ვიცი, რა არის ეროვნული ბანკი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MAJORTF2: ვინ არის ამჟამად თქვენი მაჟორიტარი პარლამენტში? - სწორი / არასწორი პასუხი

შეკითხვის ტექსტი: ვინ არის ამჟამად პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი თქვენი ოლქიდან? - სწორი / არასწორი პასუხი

შენიშვნა:

პასუხები:
 • სწორი პასუხი
 • არასწორი პასუხი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

EVLMP: მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ აფასებთ თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობას?

პასუხები:
 • ცალსახად უარყოფითად
 • მეტნაკლებად უარყოფითად
 • მეტნაკლებად დადებითად
 • ცალსახად დადებითად
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

DISCMP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას

შეკითხვის ტექსტი: მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატები ამჟამად პარლამენტარების ნახევარს შეადგენენ. არსებობს მოსაზრება, რომ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • ჩემთვის სულერთია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PARLLAW: ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით: პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოსთვის სასიკეთო კანონებს.

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის შესახებ: პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოსთვის სასიკეთო კანონებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PARLDBT: ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით: პარლამენტში იმართება დებატები მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე.

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის შესახებ: პარლამენტში იმართება დებატები მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MANDQOT: რამდენად ემხრობით ან არ ემხრობით სავალდებულო კვოტების შემოღებას პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ემხრობით ან არ ემხრობით სავალდებულო კვოტების შემოღებას პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით?

პასუხები:
 • არ ვემხრობი
 • უფრო არ ვემხრობი, ვიდრე ვემხრობი
 • უფრო ვემხრობი, ვიდრე არ ვემხრობი
 • ვემხრობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINTV: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ტელევიზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ტელევიზია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINRD: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - რადიო

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - რადიო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINPR: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ბეჭდური მედია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ბეჭდური მედია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINSC: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - სოციალური ქსელები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - სოციალური ქსელები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTININT: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ინტერნეტში განთავსებული სტატიები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - ინტერნეტში განთავსებული სტატიები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINPRW: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - პარლამენტის ვებგვერდი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - პარლამენტის ვებგვერდი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINSMS: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - მოკლე ტექსტური შეტყობინებები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - მოკლე ტექსტური შეტყობინებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINEML: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება ელექტრონული ფოსტით

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება ელექტრონული ფოსტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GTINOTH: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საშუალებით ისურვებდით პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • საერთოდ არ მინდა ინფორმაციის მიღება
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

EDUPARL: იცოდით თუ არა, რომ პარლამენტში ტარდება საგანმანათლებლო ტურები?

შეკითხვის ტექსტი: იცოდით თუ არა, რომ პარლამენტში ტარდება საგანმანათლებლო ტურები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

KNWATT: იცოდით თუ არა, რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენებს?

შეკითხვის ტექსტი: იცოდით თუ არა, რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTATPL: დაინტერესდებოდით თუ არა სხდომებზე დასწრებით, რომ გცოდნოდათ რომ დასწრება თავისუფალია?

შეკითხვის ტექსტი: დაინტერესდებოდით თუ არა სხდომებზე დასწრებით, რომ გცოდნოდათ რომ დასწრება თავისუფალია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც არ იცოდნენ რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენებს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

ATTPARL: დასწრებიხართ თუ არა პლენარულ სხდომებს ან საკომიტეტო მოსმენებს?

შეკითხვის ტექსტი: დასწრებიხართ თუ არა პლენარულ სხდომებს ან საკომიტეტო მოსმენებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FOIREQ: მიგიმართავთ თუ არა პარლამენტისთვის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: მიგიმართავთ თუ არა პარლამენტისთვის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FIOTIME: მიიღეთ თუ არა ინფორმაცია დროულად?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა ინფორმაცია დროულად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიმართეს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NEWLAW: ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა პარლამენტისთვის ან დეპუტატისთვის კანონში ან კანონპროექტში ცვლილების შეტანის ან ახალი კანონის მიღების მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა პარლამენტისთვის ან დეპუტატისთვის კანონში ან კანონპროექტში ცვლილების შეტანის ან ახალი კანონის მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PROSREF: გსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგადაც, სხვა ცვლილებებთან ერთად, შეიცვალა მთავარი პროკურორის დანიშვნის და გათავისუფლების წესი?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგადაც, სხვა ცვლილებებთან ერთად, შეიცვალა მთავარი პროკურორის დანიშვნის და გათავისუფლების წესი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PROSFRE: ფიქრობთ თუ არა, რომ განხორციელებულმა რეფორმამ პროკურატურა გახადა პოლიტიკურად ნეიტრალური ანუ პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი?

შეკითხვის ტექსტი: ფიქრობთ თუ არა, რომ განხორციელებულმა რეფორმამ პროკურატურა გახადა პოლიტიკურად ნეიტრალური ანუ პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ პროკურატურის რეფორმის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MIAPOL: თქვენი აზრით, ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MIABIAS: თუ დიახ, მისაღებია თუ არა ეს თქვენთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თუ დიახ, მისაღებია თუ არა ეს თქვენთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ემსახურება მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTFAIR: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა სამართლიანი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა სამართლიანი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTQUAL: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კვალიფიციური?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კვალიფიციური?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTBIAS: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მიკერძოებული?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მიკერძოებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTPLC: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა პოლიტიზირებული?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა პოლიტიზირებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CONFAIR: არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სამართლიანი?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანო, რომელიც ამოწმებს პრეზიდენტის, პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისობას კონსტიტუციასთან. ის ბათუმში მდებარეობს. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სამართლიანი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CONQUAL: არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კვალიფიციური?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანო, რომელიც ამოწმებს პრეზიდენტის, პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისობას კონსტიტუციასთან. ის ბათუმში მდებარეობს. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კვალიფიციური?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CONBIAS: არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიკერძოებული?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანო, რომელიც ამოწმებს პრეზიდენტის, პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისობას კონსტიტუციასთან. ის ბათუმში მდებარეობს. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიკერძოებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CONPLC: არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიზირებული?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანო, რომელიც ამოწმებს პრეზიდენტის, პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისობას კონსტიტუციასთან. ის ბათუმში მდებარეობს. გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიზირებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

JUDGDPP: რამდენად დამოკიდებული ან დამოუკიდებლები არიან პოლიტიკური გავლენისგან მოსამართლეები საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ რამდენად დამოკიდებული ან დამოუკიდებლები არიან პოლიტიკური გავლენისგან მოსამართლეები საქართველოში?

პასუხები:
 • სრულიად დამოუკიდებელი
 • უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე - დამოკიდებული
 • უფრო დამოკიდებული, ვიდრე - დამოუკიდებელი
 • სრულიად დამოკიდებული
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTREP: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად ვინ გამოხატავს თქვენს ინტერესებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად ვინ გამოხატავს თქვენს ინტერესებს?

პასუხები:
 • ქალაქის მერი
 • მუნიციპალიტეტის გამგებელი
 • ქალაქის საკრებულო
 • მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში
 • მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATPTRS: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტით

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATSTCN: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - ქუჩების კეთილმოწყობით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - ქუჩების კეთილმოწყობით

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATCLST: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - დასუფთავებით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - დასუფთავებით

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATGRNS: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - გამწვანებით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - გამწვანებით

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATKDR: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საბავშვო ბაღებით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საბავშვო ბაღებით

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATPBS: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საზოგადოების თავშეყრის სივრცით (პარკი, სკვერი და ა.შ.)

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი მუნიციპალური სერვისებით? - საზოგადოების თავშეყრის სივრცით (პარკი, სკვერი და ა.შ.)

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

OWNCAR: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია?

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია, იქნება ეს მსუბუქი ავტომობილი, სატვირთო ავტომობილი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და ა.შ.?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELGASL: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ბენზინი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ბენზინი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELDIES: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - დიზელი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - დიზელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELGAS: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - გაზი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - გაზი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELELC: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ელექტროენერგია

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ელექტროენერგია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELLUK: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ლუკოილი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ლუკოილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELROMP: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - რომპეტროლი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - რომპეტროლი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELGULF: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - გალფი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - გალფი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELSOCR: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სოკარი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სოკარი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELWISS: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ვისოლი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ვისოლი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELDIFF: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვადასხვა კომპანიის საწვავს

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვადასხვა კომპანიის საწვავს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

STSCHOOL: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საჯარო სკოლაში სწავლობს?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საჯარო სკოლაში სწავლობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRVTTUTR: ემზადება თუ არა ის რეპეტიტორთან იმ საგნებში, რომლებსაც ამჟამად სკოლაში სწავლობს?

შეკითხვის ტექსტი: ემზადება თუ არა ის რეპეტიტორთან იმ საგნებში, რომლებსაც ამჟამად სკოლაში სწავლობს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • დიახ, 1-2 საგანში
 • დიახ, სამ ან მეტ საგანში
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRVTTSCH: არიან თუ არა ეს რეპეტიტორები იგივე მასწავლებლები, ვინც მას სკოლაში ასწავლიან შესაბამის საგანს?

შეკითხვის ტექსტი: არიან თუ არა ეს რეპეტიტორები იგივე მასწავლებლები, ვინც მას სკოლაში ასწავლიან შესაბამის საგანს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის სკოლის მოსწავლე ერთი წევრი მაინც ემზადება რეპეტიტორებთან

პასუხები:
 • დიახ, ყველა საგანში ასეა
 • ზოგ საგანთან დაკავშირებით კი, ზოგ საგანთან დაკავშირებით - არა
 • არა, არც ერთ საგანში არაა ასე
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CLLMONPR: შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - სკოლის მასწავლებლის საჩუქარი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - სკოლის მასწავლებლის საჩუქარი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CLMNINF: შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - სასკოლო ინფრასტრუქტურის შეკეთება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - სასკოლო ინფრასტრუქტურის შეკეთება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CLMNPRC: შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - რაიმე ნივთის შეძენა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში შეგიგროვებიათ თუ არა ფული სკოლაში შემდეგისთვის? - რაიმე ნივთის შეძენა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKINFR: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - ინფრასტრუქტურა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - ინფრასტრუქტურა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKQUED: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - სწავლის ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - სწავლის ხარისხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKTCHQU: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა კვალიფიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა კვალიფიკაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKTCHAT: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა დამოკიდებულება მოსწავლეთა მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა დამოკიდებულება მოსწავლეთა მიმართ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOHMR: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - ადამიანის უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - ადამიანის უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOMNGV: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - მთავრობის მონიტორინგი

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - მთავრობის მონიტორინგი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOELEC: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOCOR: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - კორუფცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOSOC: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - სოციალური საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - სოციალური საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOPLP: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - მიწის საკუთრების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - მიწის საკუთრების დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGOPMR: რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში? - უმცირესობების უფლებების დაცვა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რომელ სფეროში უფრო მეტად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. გთხოვთ, დამისახელოთ მაქსიმუმ სამი სფერო. - უმცირესობების უფლებების დაცვა საქართველოში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTDON: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - მოქალაქეების შემოწირულობები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - მოქალაქეების შემოწირულობები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTGOG: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - სახელმწიფო დაფინანსება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - სახელმწიფო დაფინანსება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTEGV: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - ევროპის ქვეყნების მთავრობების გრანტები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - ევროპის ქვეყნების მთავრობების გრანტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTRUS: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - რუსეთის მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - რუსეთის მთავრობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTINT: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - საერთაშორისო ორგანიზაციების გრანტები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - საერთაშორისო ორგანიზაციების გრანტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTLOC: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - ადგილობრივი ფონდების გრანტები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - ადგილობრივი ფონდების გრანტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTPOL: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GRNTOTH: რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროებს? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

მოიძებნა: 198 შედეგი