გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზებში შეგიძლიათ, გააანალიზოთ და შეადაროთ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში ჩატარებული გამოკითხვები და შეხედოთ ტენდენციებს. გაითვალისწინეთ, რომ გამოკითხვის ყველა ცვლადის გაანალიზება დროის პერიოდების მიხედვით შესაძლებელი არ არის.

(2)

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი


კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი


(1)

კვლევის მიზანია, შეაფასოს საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება ქვეყანაში საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

NDI დროითი მწკრივები - საქართველო

NDI დროითი მწკრივები - საქართველო


(1)

კვლევა მიზნად ისახავდა საქართველოს ქართულენოვანი მოსახლეობის ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულების და ცოდნის შესწავლას

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები


(1)

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2011 - 2014

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2011 - 2014


მოიძებნა: 5 მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა