მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2014

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

პასუხების ანალიზი

მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2014

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: Stratum

შეკითხვის ტექსტი: Stratum

პასუხები:
 • Capital
 • Major cities
 • Other urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Respondent's age

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's age

შენიშვნა: The variable was generated from the open-ended question

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56 +

ATTPUBMT: Attended a public meeting during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you attended a public meeting?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTPOLRL: Attended a political rally during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you attended a political rally?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCLMED: Sent a letter/called to newspaper, TV/radio program during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you sent a letter or made a phone call to a newspaper, TV or radio program?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCHSMS: Made a contribution to charity (including SMS) during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you made a contribution to charity, including sending a charity SMS?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTREADB: Read a book during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you read a book?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTSPOEV: Gone out to watch a sports event during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone out to watch a sports event?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTSPOPL: Played a team sport during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you played a team sport?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTENTEV: Went to a theatre/movie/disco during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone to a theatre / movie / disco or other place of entertainment?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTGIVBG: Gave money to a beggar during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you given money to a beggar?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTSTROA: Helped a stranger on a road during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped a stranger on a road (except giving money)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTNEIHL: Helped a neighbor/a friend with HH chores or childcare during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped a neighbor or a friend with some HH chores or childcare? (excluding financial help)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTTRIPS: Went to another settlement for 2 days or longer during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone to another settlement for 2 days or longer?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCLPUB: Helped clean public space during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped cleaning public space (e.g. entrance of your building, school or church yard)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTDISPR: Helped someone resolve a dispute during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped someone to resolve a dispute?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTPLATR: Planted a tree outside your property during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you planted a tree outside your property?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOCOLLT: Signed a collective letter addressing a specific issue during last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Signed a collective letter addressing a specific issue?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOTRAIN: Participated in a training sponsored by an NGO during last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Participated in a training sponsored by an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOMEETN: Attended a meeting organized by an NGO during last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Attended a meeting organized by an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOOFFIC: Called or went to the office of an NGO during 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Called or went to the office of an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOCAMEH: Had someone from an NGO come to your door during last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Had someone from an NGO come to your door?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RATEHAP: Overall feeling of happiness

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to “Extremely unhappy” and code ‘10’ corresponds to “Extremely happy,” please choose any number between 1 and 10, which best reflects your opinion.

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on when I have problems

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does no t describe your feelings: there are plenty of people I can rely on when I have problems.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELPPO: I feel I can be helpful to many people outside my family

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does no t describe your feelings: I feel I can be helpful to many people outside my family.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELSETB: Setbacks discourage me

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does no t describe your feelings: setbacks discourage me.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

GALLTRU: General trust to most people in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Georgia can be trusted, or that you can’t be too careful in dealing with people? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to answer “You can’t be too careful” and code ‘10’ corresponds to answer “Most people can be trusted.”

პასუხები:
 • You can't be too carefull
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

MANYTHI: I have so many things to do at home that I have no time for anything else

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much the following statement corresponds to your situation: “I have so many things to do at home that I don’t have time to do anything else”. Please, use this CARD, where code ‘1’ means “Does not correspond at all” and code ‘10’ means “Fully corresponds”.

პასუხები:
 • Does not correspond at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully corresponds
 • DK/RA

HLPBENEF: Generally, when people help others, they expect some kind of benefit in return

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, to what extent you agree or disagree with the following statement: “In general, when people help others, they expect some kind of benefit in return”. Please, use this CARD, where code ‘1’ means “Completely disagree” and code ‘10’ means “Completely agree”.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

DONATBLO: Personally know anybody who has donated blood during the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Do you personally know anybody who has donated blood during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESNODON: Main reason why people do not donate blood

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the main reason why people do not donate blood?

შენიშვნა: Option People do not trust the medical personnel was coded to Other

პასუხები:
 • People do not know that they can donate blood
 • People are afraid of infections
 • People do not know where to go to donate blood
 • People are afraid of needle pricks
 • People do not have time
 • People think that donating blood is not necessary
 • People are indifferent towards problems of others
 • People are preoccupied with their own problems
 • Other
 • DK/RA

GETCLREL: How often do you get together with your close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often do you get together with your close relatives who do not live in your house?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

DISCPRIR: How often do you discuss private problems with close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss each other’s private problems? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Never” and code ‘10’ corresponds to the answer “Always”.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who at some point get together with close relatives

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DISCPOLR: How often do you discuss politics with close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss politics?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who at some point get together with close relatives

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DISCPOLG: Who of your close relatives discuss politics more often - men or women?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, who of your close relatives discuss politics more often – men or women?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who at some point get together with close relatives and those who discuss politics

პასუხები:
 • Men
 • Women
 • Men and women equally
 • DK/RA

DISCPOLA: Close relatives of what age discuss politics more often?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, who of your close relatives discuss politics more often – youngsters, middle aged, or elderly?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who at some point get together with close relatives and those who discuss politics

პასუხები:
 • Youngsters (those in their 20s and 30s)
 • Middle aged (those in their 40s and 50s)
 • Elderly (over 60)
 • People of any age
 • DK/RA

FARELDEM: Your family and relatives demand too much of you

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the opinion that your family and relatives demand too much of you? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Completely disagree” and code ‘10’ corresponds to the answer “Completely agree”.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

NUMCFRD: Do you have close friends?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have close friends?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETCLFRD: How often do you get together with your close friends?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get together with your close friends?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have close friends

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

DISFPOLT: How often do you discuss politics with your close friends?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close friends, how often do you discuss politics? Please use this CARD with a 10-point scale, where code ‘1’ corresponds to the answer “Never” and code ‘10’ corresponds to the answer “Always”

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have close friends and get together with them

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

POLVPERS: How often do you try to persuade friends/relatives to share your political view?

შეკითხვის ტექსტი: When you hold a strong opinion about a political issue, how often do you try to persuade your friends, relatives or fellow workers to share your views? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Never” and code ‘10’ corresponds to the answer “Always”.

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

FRDENOUG: I already have many friends and do not need to make new friends

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement: “I already have many friends and do not need to make new friends”. Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Completely disagree” and code ‘10’ corresponds to the answer “Completely agree”

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

FRDENJOY: I enjoy meeting new people

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement: “I enjoy meeting new people”

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

GAINFREL: Gained new friends during the last 12 months through relatives

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Through relatives

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFFRN: Gained new friends during the last 12 months through friends

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Through friends

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFCWO: Gained new friends during the last 12 months through co-workers

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Through co-workers

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFNEI: Gained new friends during the last 12 months through neighbors

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Through neighbors

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFINT: Gained new friends during the last 12 months through Internet

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Through the Internet

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFCHU: Gained new friends during the last 12 months in a church

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? In a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFSCH: Gained new friends during the last 12 months at work/school/university

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? At work/school/university

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAINFOTH: Gained new friends during the last 12 months through other means

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? Other

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option I have not gained new friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PPLLOKAF: Are there people who would look after you without compensation?

შეკითხვის ტექსტი: If you were ill, are there people besides those in your immediate household, who would look after you without expecting any compensation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMCLAB: Do you have a family member/close relative/friend currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member, close relative or close friend currently living abroad, outside the borders of Georgia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FMEMBFOR: Do you have a family member who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? A family member

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDFOR: Do you have a close friend who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? A close friend

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CWORKFOR: Do you have a co-worker who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? A co-worker

შენიშვნა: Frequencies are calculated without option Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEIGHYRS: Have lived in this neighborhood since …

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell, me since which year have you lived in this neighborhood?

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-15 years
 • 16-25 years
 • 26-35 years
 • 36-45 years
 • more than 45 years
 • DK/RA

NEIGHNUM: How many families do you know - greet or talk to in your neighborhood?

შეკითხვის ტექსტი: Approximately, how many families do you know in your neighb orhood? – Count the ones you greet and/or talk to

პასუხები:
 • Up to 10
 • '11-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • more than 50
 • All
 • DK/RA

NEIGHTAL: How often do you talk with your neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, generally how often do you talk with your neighbors?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

NEIGDISC: How often do you discuss common problems in the neighborhood with neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss common problems in the neighborhood like noise, littering, or rising utility prices with your neighbors? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Never” and code ‘10’ corresponds to answer “Always”

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

NEIGDISP: How often do you discuss politics with neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss politics with your neighbors? Please use the same CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Never” and code ‘10’ corresponds to the answer “Always”

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

REGCLEAN: Does common space in your neighborhood get regularly cleaned?

შეკითხვის ტექსტი: Is the common space in your neighborhood cleaned regularly?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLLOG: Common space cleaned by local government

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? Local government

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLNEC: Common space cleaned by neighbors, collectively

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? Neighbors clean it, collectively

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLNER: Common space cleaned by neighbors, rotating

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? Neighbors clean it, alternately

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLCOM: Common space cleaned by person/company hired through collected money

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? We collect money and hire a person/company to clean it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLNEI: Common space cleaned by one neighbor

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? Only one neighbor cleans it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLME: Common space cleaned by me/my family

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? I/my family clean it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

COMCLSOM: Common space cleaned by other

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mentioned that the common space in their neighborhood is regularly cleaned

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NEIORGPR: Is there a neighbor who will organize people or solve a problem him/herself?

შეკითხვის ტექსტი: In the event of a neighborhood problem, is there a neighbor who is most likely to organize people to resolve it or take care of it himself/herself?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEIORGAT: What is the attitude of the majority of neighbors toward this neighbor?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what attitude do the majority of the neighbors have toward this neighbor – a positive or a negative attitude?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mention that there is a neighbor who organizes people to resolve common problems

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK/RA

NEIORGEL: Is this neighbor elected by neighbors for handling neighborhood problems?

შეკითხვის ტექსტი: Is this person elected by the neighbors for handling such issues?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who mention that there is a neighbor who organizes people to resolve common problems

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELECBHIG: What would you do first if your electricity bill were higher than expected?

შეკითხვის ტექსტი: If you receive your monthly electricity bill and it would be much more than expected, what would you do first

პასუხები:
 • Ask a relative if the same had happened to him/her
 • Ask a friend if the same had happened to him/her
 • Ask a neighbor if the same had happened to him/her
 • Contact the company directly
 • Contact the local government
 • Pay the bill without checking
 • Other
 • DK/RA

TREEBLPR: If a tree blocked your neighborhood entrance who would solve the problem?

შეკითხვის ტექსტი: If a tree falls in your neighborhood and blocks a road or an entrance, who would most likely solve the problem?

შენიშვნა: Option Police was grouped with Other

პასუხები:
 • I would do it myself
 • Condominium association leader
 • Neighbor(s) most affected by the problem
 • An active neighbor who always solves similar problems
 • A small group of active neighbors
 • All neighbors together
 • Neighbor(s) who have time
 • Local government
 • An NGO
 • Other
 • DK/RA

NEIMONAT: Suspicious vs. respect people who collect money in the neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: I am suspicious of people who collect money in the neighborhood to fix problems because they make a profit out of it. Statement 2: I very much respect those people who collect money in the neighborhood because they spend energy to solve problems, which concern all of us.

პასუხები:
 • Agree very strongly: suspcious of people who collect money
 • Agree: suspcious of people who collect money
 • Agree: respect people who collect money
 • Agree very strongly: respect people who collect money
 • Agree with neither
 • DK/RA

NGOFIRST: NGO which first comes to your mind

შეკითხვის ტექსტი: Please name an NGO which first comes to your mind

შენიშვნა: Answer options with small frequencies were grouped to other

პასუხები:
 • None
 • GYLA
 • Other
 • DK/RA

NGOUSAID: NGO or not: USAID

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. USAID

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGONATO: NGO or not: NATO

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. NATO

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOBP: NGO or not: BP

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. BP

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOGYLA: NGO or not: GYLA

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. GYLA

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOPARL: NGO or not: Parliament of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Parliament of Georgia

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOISFED: NGO or not: ISFED

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. ISFED

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOLB: NGO or not: Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Labor Party

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOLIBIN: NGO or not: Liberty Institute

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Liberty Institute

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOALDAG: NGO or not: Aldagi

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Aldagi

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOAUP: NGO or not: Association of Unemployed People

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Association of Unemployed People

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOMOKA: NGO or not: Organization 'Moqalaqe' ('Citizen')

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Organization ‘Moqalaqe’ (‘Citizen’)

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOIDENT: NGO or not: Organization ‘Identoba’ (‘Identity’)

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Organization ‘Identoba’ (‘Identity’)

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOTRANSP: NGO or not: Transparency International - Georgia

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Transparency International - Georgia

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOSOROS: NGO or not: Soros Foundation

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Soros Foundation

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOOSGF: NGO or not: Open Society Georgia Foundation

შეკითხვის ტექსტი: I will now name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. Open Society Georgia Foundation

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK/RA

NGOAELEC: Issues NGOs in Georgia address most - Elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Elections

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAMEDI: Issues NGOs in Georgia address most - Media/Freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Media/Freedom of speech

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOACOUR: Issues NGOs in Georgia address most - Courts

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Courts

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOACORR: Issues NGOs in Georgia address most - Corruption

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Corruption

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAGOVA: Issues NGOs in Georgia address most - Government accountability

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Government accountability

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAECON: Issues NGOs in Georgia address most - Increasing prices, poverty or unemployment

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Increasing prices, poverty or unemployment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAEDUC: Issues NGOs in Georgia address most - Education

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Education

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOHCARE: Issues NGOs in Georgia address most - Healthcare or social assistance

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Healthcare or social assistance

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAENVI: Issues NGOs in Georgia address most - Protection of environment

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Protection of environment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGODVIOL: Issues NGOs in Georgia address most - Domestic violence

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Domestic violence

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOASECR: Issues NGOs in Georgia address most - Security, defense/conflicts in Abkh.&Osse.

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Security, defense or conflicts in Abkhazia and Ossetia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAMINR: Issues NGOs in Georgia address most - Minority rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Minority rights

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAIDPS: Issues NGOs in Georgia address most - IDP issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? IDP issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOALENF: Issues NGOs in Georgia address most - Law enforcement

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Law enforcement (e.g. police, judicature, etc.)

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAWOMI: Issues NGOs in Georgia address most - Women’s issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Women’s issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAREGD: Issues NGOs in Georgia address most - Regional dev., municipal serv.&local issue

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Regional development, municipal services and local issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAFORP: Issues NGOs in Georgia address most - Foreign policy, EU and NATO integration

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Foreign policy, EU and NATO integration

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOADRUG: Issues NGOs in Georgia address most - Drug addiction or alcoholism

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Drug addiction or alcoholism

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOADEMG: Issues NGOs in Georgia address most - Demographic issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Demographic issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOAOTHR: Issues NGOs in Georgia address most - Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs in Georgia address most frequently? Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOACTV12: NGOs more active in Georgia – before or after the 2012 parliamentary elections?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, when were the NGOs more active in Georgia – before or after the 2012 parliamentary elections?

პასუხები:
 • Before the 2012 parliamentary elections
 • After the 2012 parliamentary elections
 • Equally active
 • Neither before nor after the elections
 • DK/RA

NGOITAFFU: Have you heard of the new campaign “It affects you”?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the new campaign “It affects you”?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOKHUDO: Have you heard about the campaign against the Khudonhesi construction project?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard about the campaign against the Khudonhesi construction project ?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOMAY17: Have you heard about the demonstration held in Tbilisi on May 17, 2013?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard about the demonstration held in Tbilisi on May 17, 2013?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOUAINT: Nec./unnecessary to attend a demonstration supporting Ukraine’s ter. integrity?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how necessary or unnecessary is it that Georgian citizens attend a demonstration supporting Ukraine’s territorial integrity (in Georgia)?

პასუხები:
 • Necessary
 • Unnecessary
 • DK/RA

NGOMOTIV: What is the main motivation of Georgian NGOs?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main motivation of NGOs in Georgia?

პასუხები:
 • Helping Georgian citizens to solve their problems
 • Promoting Georgia’s integration into EU and NATO
 • Receiving funding and employing themselves
 • Representing their funders’ interests in Georgia
 • Representing opposition’s interests
 • Representing government’s interests
 • Other
 • DK/RA

NGOBENFW: People like you benefit more from work of NGOs - in Tbilisi or in the regions?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, where do people like you be nefit more from the work of NGOs – in Tbilisi or in the regions?

პასუხები:
 • In Tbilisi
 • In regions
 • Nowhere
 • DK/RA

NGOIPPLY: NGOs in Georgia support the interests of: People like you

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of people like you

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIEMPL: NGOs in Georgia support the interests of: People who directly work for NGOs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of people who directly work for NGOs

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIGOVT: NGOs in Georgia support the interests of: The government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the government

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIOPPS: NGOs in Georgia support the interests of: The opposition

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the opposition

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIUS: NGOs in Georgia support the interests of: The United States

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the United States

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIEU: NGOs in Georgia support the interests of: Europe

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of Europe

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOIRU: NGOs in Georgia support the interests of: Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOFINGE: Currently who finances NGOs mostly in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think provides most of the funding for NGOs now in Georgia?

შენიშვნა: Options The opposition, Ordinary citizens, Russia, Members of the NGO, Bidzina Ivanishvili, Other were grouped to Other

პასუხები:
 • Georgian government
 • Georgian businessmen
 • The US
 • Europe
 • Other
 • DK/RA

NGOWGOVT: Who should finance NGOs in Georgia? - Georgian government

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? The Georgian government

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWOPP: Who should finance NGOs in Georgia? - Opposition

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? The opposition

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWGEBS: Who should finance NGOs in Georgia? - Georgian businessmen

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Georgian businessmen

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWDONM: Who should finance NGOs in Georgia? - Ordinary citizens

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Ordinary citizens

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWUSA: Who should finance NGOs in Georgia? - The US

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? The US

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWEUR: Who should finance NGOs in Georgia? - Europe

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Europe

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWRUS: Who should finance NGOs in Georgia? - Russia

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Russia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWNM: Who should finance NGOs in Georgia? - Members of the NGO

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Members of the NGO

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWBIIV: Who should finance NGOs in Georgia? - Bidzina Ivanishvili

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Bidzina Ivanishvili

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOWOTHR: Who should finance NGOs in Georgia? - Other

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? Other (specify)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without It does not matter where the funding comes from option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PPLTYACT: What type of person is most likely to be active in NGOs?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what type of a person is most likely to be active in NGO activities?

შენიშვნა: Options An opposition supporter, A government supporter, Someone who pokes his/her nose in other people’s business, Someone who speaks English and can work with computers, Modern day Komsomolets, An intriguer were grouped to Other

პასუხები:
 • Someone who wants to help people like me
 • Grant-eater
 • Someone trying to improve the situation in the country
 • Someone who wants to solve his/her own problems
 • Careerist
 • DK/RA

PPLTRACT: To what extent can a person actively involved in NGO work be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, to what extent can a person who is actively involved in NGO work be trusted? Please use this CARD, where code ‘1’ corresponds to the answer “Cannot be trusted at all” and code ‘10’ corresponds to the answer “Can be trusted completely”.

პასუხები:
 • Cannot be trusted at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can be trusted completely
 • DK/RA

NGOPARTP: I would only participate in NGO activities if they pay me

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement: “I would only participate in NGO activities if they paid me”?

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK/RA

NGOPARTA: Participation in activities of NGOs pointless vs. meaningful

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: There is no point to participate in activities of NGOs, because the government will not take their requests into consideration no matter how many people participate. Statement 2: The more people participate in NGO activities, the more will the government be forced to take their requests into consideration.

პასუხები:
 • No point in participating
 • More people more pressure
 • DK/RA

NGOMELEC: Issues NGOs should address more: elections

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Elections

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMMEDI: Issues NGOs should address more: media/freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Media/Freedom of speech

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMCOUR: Issues NGOs should address more: courts

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Courts

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMCORR: Issues NGOs should address more: corruption

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Corruption

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMGVAC: Issues NGOs should address more: government accountibility

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Government accountability

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMECON: Issues NGOs should address more: increasing prices, poverty and unemployment

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Increasing prices, poverty or unemployment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMEDU: Issues NGOs should address more: education

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Education

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMHCARE: Issues NGOs should address more: healthcare or social assistance

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Healthcare or social assistance

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMENVI: Issues NGOs should address more: protection of environment

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Protection of environment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMDEMV: Issues NGOs should address more: domestic violence

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Domestic violence

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMSECR: Issues NGOs should address more: security, defence or conflicts in Abkhazia&SO

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Security, defense or conflicts in Abkhazia and Ossetia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMMINR: Issues NGOs should address more: minority rights

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Minority rights

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMIDPS: Issues NGOs should address more: IDPs

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? IDP issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMLENF: Issues NGOs should address more: law enforcement

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Law enforcement (e.g. police, judicature, etc.)

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMREGD: Issues NGOs should address more: women's issues

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Women’s issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMFORP: Issues NGOs should address more: regional develop., munic. services, local iss.

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Regional development, municipal services and local issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMDRUG: Issues NGOs should address more: foreign policy, EU and NATO integration

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Foreign policy, EU and NATO integration

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMDEMG: Issues NGOs should address more: drug addiction or alcoholism

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Drug addiction or alcoholism

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMOTHR: Issues NGOs should address more: demographic issues

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Demographic issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOMOTHS: Issues NGOs should address more: other

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NGOFPLAC: What should NGOs in Georgia do in the first place?

შეკითხვის ტექსტი: What should NGOs in Georgia do in the first place?

პასუხები:
 • Evaluate government’s activities
 • Organize street campaigns to protect citizens’ rights
 • Provide free legal consultations to citizens
 • Conduct information campaigns on TV about citizens’ rights
 • Organize meetings between the government and the citizens
 • Consult with citizens about how to address the important iss
 • Provide various services to people, such as voc. education
 • Other
 • Nothing
 • DK/RA

NGOHELP: Do you have a close acquaintance, who has received help from an NGO?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a close acquaintance, who has received help from an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

POLUNDIF: It is difficult to understand what is going on in Georgia's politics

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree with the opinion that it is difficult to understand what is going on in Georgia’s politics. Please use this CARD, where ‘1’ means “Completely disagree” and ‘10’ means “Completely agree”

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

ISSIMPNOW: Most important issues at the moment

შეკითხვის ტექსტი: Which issue is most important for you, personally, at the moment?

შენიშვნა: Options Corruption, Fairness of the court system, Fairness of elections, Protection of human rights/Freedom of speech, NATO membership, EU membership, Political instability, Property rights, Quality of education, Relations with Russia, Rising prices / Inflation, Wages, Restoring justice were grouped to Other

პასუხები:
 • Affordability of healthcare
 • Jobs
 • Peace
 • Pensions
 • Poverty
 • Territorial integrity
 • Other
 • DK/RA

GOVTROL: Government as parent vs. government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

პასუხები:
 • Government is like a parent
 • Government is like an employee
 • DK/RA

VOTLOCL: Would you vote if local elections were held next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If local elections were held next Sunday, would you vote or not? Please use this CARD, where code ‘1’ means “I certainly will not vote” and code ‘10’ means “I certainly will vote”.

პასუხები:
 • I certainly will not vote
 • 2
 • 3
 • 4
 • I will certainly vote
 • DK/RA

VOTPARL: Would you vote if parliamentary elections were held next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If parliamentary elections were held next Sunday, would you vote or not? Please use the same CARD, where code ‘1’ means “I certainly will not vote” and code ‘10’ means “I certainly will vote”.

პასუხები:
 • I certainly will not vote
 • 2
 • 3
 • 4
 • I will certainly vote
 • DK/RA

TRUARMY: Trust: army

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust: courts

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust courts?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust: NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust NGOs?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust: president Giorgi Margvelashvili

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust president Giorgi Margvelashvili?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRMI: Trust: prime minister

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust prime minister?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust: parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARTY: Trust: political parties

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust political parties?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOL: Trust: police

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust: local government

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where ‘1’ means “Fully distrust,” and ‘10’ means “Fully Trust.” Please tell me how much you trust or distrust local government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

ATTGOVFO: Attending peaceful demonstrations: pointless vs. important

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: For me, actions like holding peaceful demonstrations to demand something from the government are pointless because the government will do whatever it wants anyway. Statement 2: I think that holding peaceful demonstrations is important because this way the government is forced to take into consideration people’s demands.

პასუხები:
 • Attending peaceful demonstrations is pointless
 • Attending peaceful demonstrations is impotant
 • DK/RA

ATTGOVKE: Attending peaceful demonstrations: dangerous vs. safe

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: I think that taking part in actions like attending peaceful demonstrations is dangerous because the Government is keeping an eye on everything. Statement 2: I think that taking part in actions like attending peaceful demonstrations is completely safe because the Constitution guarantees citizens the right to express their opinions.

პასუხები:
 • Attending peaceful demonstrations is dangerous
 • Attending peaceful demonstrations is safe
 • DK/RA

GOVDINFL: Who influences important government decisions the most?

შეკითხვის ტექსტი: When the Georgian government makes an important decision, whose opinion do you think most influences that decision?

შენიშვნა: Options NGOs, Advisors close to the President, Relatives of top officials, Businessmen and wealthy people, Ordinary people, EU, Russia were grouped to Other

პასუხები:
 • Members of the Parliament and other elected officials
 • The President
 • The Government (The prime minister and ministers)
 • Bidzina Ivanishvili
 • United States
 • Other
 • DK/RA

ATTPOLTC: Politics as dirty business vs. politics as civic duty

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: Politics is a dirty business and I do not participate in politics because I do not want to get dirty hands myself. Statement 2: It is the civic duty of every Georgian citizen to participate in politics to make it a better country.

პასუხები:
 • Politics as dirty business
 • Politics as civic duty
 • DK/RA

ATTSHABT: Attitude to Shabatoba

შეკითხვის ტექსტი: In the Soviet Union there were “Subbotniki”, where everyone helped to clean up public spaces. What do you think about having similar events in Georgia now? Please use this CARD where ‘1’ means “We are lucky that the government does not force us to volunteer” and ‘10’ means “Georgia would be better off today if the government forced us to volunteer”

პასუხები:
 • We are lucky the government doesn't force us to volunteer
 • 2
 • 3
 • 4
 • Georgia would be better off if gov. forced us to volunteer
 • DK/RA

PROTINFL: Effectiveness of people's protest to influence government decisions

შეკითხვის ტექსტი: Suppose the Government made a decision that you considered to be unjust and people decided to protest against it, how effective do you think their actions would be in reversing the decision? Using this CARD where ‘1’ means “The government will not change its decision no matter how many people protest”, and ‘10’ means “The government will change its decision only if enough people protest”.

პასუხები:
 • Gov. will not change its decision no matter how many people
 • 2
 • 3
 • 4
 • Gov. will change its decision only if enough people protest
 • DK/RA

ATTGOVDC: Government's quick decisions vs. government considering public opinion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: Right now the Georgian Government needs to take quick decisions to strengthen the state and asking people’s opinions may slow this process down. Statement 2: The Georgian state will only get stronger if the Government takes into consideration people’s opinions, even if this process takes more time.

პასუხები:
 • Government's quick decisions
 • Government considering public opinion
 • DK/RA

ATTPOLCH: I do not want to press for political change because things may get worse

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent you agree or disagree with the following statement: “I do not want to press for any kind of political change because things could always get worse”. Please, use this CARD, where code ‘1’ means “Completely disagree” and code ‘10’ means “Completely agree”.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TAXINFRA: Tax money: government builds roads, schools and parks

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the Georgian citizens? The government uses the money to build roads, schools and parks

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TAXBUYVT: Tax money: government buys votes

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the Georgian citizens? The government uses this money to buy votes

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TAXFINAN: Tax money: government gives out salaries, pensions, social aid

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the Georgian citizens? The government is giving salaries, pensions and social assistance out of this money

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TAXGOVPC: Tax money: government pockets

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the Georgian citizens? The money illegally goes to the pockets of government representatives

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TAXOTHR: Tax money: other

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the Georgian citizens? Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JOBFIRAD: Who should one first address if fired from a state job unfairly?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine your friend has been fired from a state job unfairly. Who do you think he/she should address in the first place?

შენიშვნა: Options Television, Parliament, Executive government (ministers), Georgian Dream Coalition, United National Movement, International organization, President, Prime minister, Professional Union were grouped to Other

პასუხები:
 • Private lawyer
 • An NGO
 • Influential friend or acquaintance
 • Local government
 • Court
 • Ombudsman
 • Other
 • There is no point in addressing anyone
 • DK/RA

MEMBRUNI: Are you a member of any union, club or association at the moment?

შეკითხვის ტექსტი: Are you a member of any union, club or association at the moment? This may be a book readers’ club, union of writers or artists, club of theater, dance or sports lovers, an online union of people having the same interests

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ORGMJOB: Is this organization your main job?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me if this organization is your main job, from which you have an income?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any union, club or association

პასუხები:
 • Yes
 • No

ORGMJOI: Why did you join this organization?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you joined this organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any union, club or association

პასუხები:
 • I feel good when I do something useful
 • My friends are members of this organization
 • I want to gain experience
 • I want to improve the situation in Georgia
 • This is good for my reputation
 • It helps me to make useful connections
 • Issues the organization works on concern me/my family direct
 • I became a member for fun
 • Other

ORGJWORK: How many days a month do you work for this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, approximately how many days in a month do you work for this organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any union, club or association and whose main job is this organization

პასუხები:
 • One week or less
 • More than week
 • DK/RA

ORGJPAYM: Have you ever received any payment from this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever received any payment from this organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any union, club or association and whose main job is this organization

პასუხები:
 • Yes
 • No

ORGJNONM: Have you received a non-monetary benefit from this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever received a non-monetary benefit from this organization? (For example: a trip, an excursion, a present)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any union, club or association and whose main job is this organization

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

JOINIMPI: Would you join an organization working on issues important for society?

შეკითხვის ტექსტი: Would you become a member of an organization which, upon its own initiative, works on issues important for the society?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOTJOINW: Why would you not join this kind of organization?

შეკითხვის ტექსტი: Why would you not become a member of this kind of organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would not become a member of the civil society organization

პასუხები:
 • I prefer to stick to my personal/family’s affairs
 • I think it is a waste of time
 • I will have no benefit from this work
 • I won’t be able to change anything anyway
 • I do not have time
 • Other
 • DK
 • RA

FILMCLME: How interested would you be to join a club of film lovers?

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you be to join a club of film lovers, where you could watch films regularly and then discuss them in a group. Please use this card, where ‘1’ means “Not interested at all” and ‘10’ means “Very interested”

პასუხები:
 • Not interested at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very inerested
 • DK/RA

FOODSAFT: How interested would you be to join an organization working om food safety?

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you be to become a member of an organization that works on ensuring food safety in Georgia?. Please use the same card, where ‘1’ means “Not interested at all” and ‘10’ means “Very interested”

პასუხები:
 • Not interested at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very inerested
 • DK/RA

INFPPARTY: Influence of actions on Georgian politics: Being active in a political party

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how large or small of an influence can the following actions of the citizens have on Georgian politics? Being active in a political party

პასუხები:
 • No influence at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very big influence
 • DK/RA

INFPDEMON: Influence of actions on Georgian politics: Taking part in demonstrations

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how large or small of an influence can the following actions of the citizens have on Georgian politics? Taking part in demonstrations

პასუხები:
 • No influence at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very big influence
 • DK/RA

INFPELECTN: Influence of actions on Georgian politics: Taking part in pres.&parl. elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how large or small of an influence can the following actions of the citizens have on Georgian politics? Taking part in presidential and parliamentary elections

პასუხები:
 • No influence at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very big influence
 • DK/RA

INFPELECTL: Influence of actions on Georgian politics: Taking part in local elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how large or small of an influence can the following actions of the citizens have on Georgian politics? Taking part in local elections

პასუხები:
 • No influence at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very big influence
 • DK/RA

INFPNGOAC: Influence of actions on Georgian politics: Being active in an NGO

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how large or small of an influence can the following actions of the citizens have on Georgian politics? Being active in an NGO

პასუხები:
 • No influence at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very big influence
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it should bring you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSUPRV: Are you in charge of supervising/directing other employees at your work place?

შეკითხვის ტექსტი: Are you in charge of supervising or directing other employees at your main place of work?

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMPLSEC: Sector of employment

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the job you do?

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents

პასუხები:
 • Armed forces occupation
 • Elementary occupation
 • Plant and machine operator / assembler
 • Craft and related trades worker
 • Skilled agricultural / forestry / fishery worker
 • Service / sales worker
 • Clerical support worker
 • Technician / Associate professional
 • Professional
 • Manager
 • Other
 • DK/RA

JOBINTR: Are you currently interested in a job, or not?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the unemployed respondents

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the unemployed respondents

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ECONCNTRL: How much control you feel you have over your economic situation?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where ‘1’ means “No control at all” and ‘10’ means “Complete control,” please tell me how much c ontrol you feel you have over your economic situation?

პასუხები:
 • No control at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Complete control
 • DK/RA

HAVEBNK: Do you have a personal bank account currently?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a personal bank account?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PERSINC: Personal monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups does your income belong? Please think of all sources of income that you had last month.

პასუხები:
 • More than 800 GEL
 • 401 – 800 GEL
 • 251 – 400 GEL
 • 141 – 250 GEL
 • Up to 140 GEL
 • No personal income
 • DK/RA

DEBTSRE: Do you have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SAVINGR: Do you have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anyone owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anyone owe you money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETJOBN: What is the most important factor for getting a job in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider the most important for getting a good job in Georgia?

პასუხები:
 • Age
 • Connections
 • Education
 • Hard work
 • Luck
 • Professional abilities
 • Talent
 • Work experience
 • Doing favors for the ‘right’ people
 • Other
 • DK/RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: What is your marital status?

პასუხები:
 • Single
 • Married or cohabiting
 • Divorced or separated
 • Widowed
 • DK/RA

RESPEDU: Respondent's highest level of education completed

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have completed?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

RFAEDUC: Respondent's father's highest level of education completed

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your father has achieved?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

RMOEDUC: Respondent's mother's highest level of education completed

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your mother has achieved?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

KNOWRUS: Respondent's ability in Russian

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWENG: Respondent's ability in English

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

COMPABL: Respondent's ability in computer

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Computer (Microsoft Office programs) excluding games

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

INFSOU1: First most important source of information

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information fo r receiving news about current events in Georgia? Please tell me which one is your first main source of information

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbours, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • TV
 • Other
 • DK/RA

INSFOU2: Second most important source of information

შეკითხვის ტექსტი: And which one is your second main source of information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbours, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • TV
 • Other
 • DK/RA

FRQINTR: How often do you use the internet?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don’t know what the Internet is
 • DK/RA

INTRPLAC: From which place have you accessed the internet most frequently in last 2 months

შეკითხვის ტექსტი: Talking about the last two months, from which place have you accessed the internet most frequently?

შენიშვნა: The question was asked to the internet users

პასუხები:
 • From home
 • From work
 • From a café/bar
 • From street/transport
 • Other
 • DK/RA

INTRDEVC: Which device have you used most frequently to access internet in last 2 months?

შეკითხვის ტექსტი: Talking about the last two months, which device have you used most frequently to access the internet?

შენიშვნა: The question was asked to the internet users

პასუხები:
 • Mobile phone
 • Computer (including laptop)
 • iPad
 • Other
 • DK/RA

MONYTOT: Household income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

პასუხები:
 • More than 800 GEL
 • 401 – 800 GEL
 • 251 – 400 GEL
 • 141 – 250 GEL
 • Up to 140 GEL
 • No income
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are? Please use this CARD, where ‘1’ means “Not at all religious” and ‘10’ means “Very religious.”

პასუხები:
 • Not religious at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

CHRCHOI: During past 12 months how often have you chanted in a church choir?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Chanted in a church choir

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRCLEA: During past 12 months how often have you helped to clean a church or churchyard?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Helped to clean a church or churchyard

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRFOOD: During past 12 months how often have you helped church to collect food/clothes?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Helped the church to collect food, clothes and other necessary things

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRPILGR: During past 12 months how often have you gone on pilgrimage with church people

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Gone on a pilgrimage with people from church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRMONY: During past 12 months how often have you donated money to a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Donated money to a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRCONFS: During past 12 months how often have you made a confession to a priest?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Made a confession to a priest

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

CHRPRAY: During past 12 months how often have you prayed in a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Prayed in a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

PRAYHOM: During past 12 months how often have you prayed at home?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past 12 months? Prayed at home

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during last 12 months
 • Not at all in the past 12 months
 • DK/RA

RELFAST: How often do you fast when required by your religion?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Fasting is not required in my religion option

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

CHURCHDO: Have you/your family/close friends received any donations from church?

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any of your close family or friends ever received donations from the church during difficult times?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTFAML: In a difficult time would you turn to family for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? Family members

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTRLT: In a difficult time would you turn to relatives for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? Relatives

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTFRND: In a difficult time would you turn to friends for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? Friends

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTPRIE: In a difficult time would you turn to a priest for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? Your priest

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTNGOS: In a difficult time would you turn to NGOs for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? NGOs

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTSTAT: In a difficult time would you turn to state agencies for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? State services

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTLOCG: In a difficult time would you turn to local government for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? Local government

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOABRD: Have you been outside Georgia during the last 5 years?

შეკითხვის ტექსტი: Have you been outside Georgia during the last 5 years?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ECONSTN: Household's current economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food, not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, not for expensive dura
 • Can afford to buy some expensive durables
 • Can afford to buy anything we need
 • DK/RA

OWNWASH: Household owns: automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Automatic washing machine

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNAIRC: Household owns: air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Air conditioner

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCARS: Household owns: car

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Car

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCAM: Household owns: digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Digital photo camera

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCOMP: Household owns: personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Personal Computer (including laptop)

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

CURRUNG: Household's current economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, let’s imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Georgia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Household's economic condition relative to most of households around

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as…

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

HHSIZE: Number of all household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of all household members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Number of adult household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of adult household members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 260 შედეგი