Frequency distribution (%)
During the entire interview46
Most of the time13
While answering questions for section A or C5
Not less than half of the interview except section A or C2
For only a few questions except for section A or C2
No33

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

Question text: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

Values:
  • During the entire interview
  • Most of the time
  • While answering questions for section A or C
  • Not less than half of the interview except section A or C
  • For only a few questions except for section A or C
  • No

LISTENO in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2011 Georgia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Georgia
Fieldwork Dates: October 10 2011 to November 10 2011

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.