Frequency distribution (%)
Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում49
Այո, հիմնականում12
Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) :4
Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) :1
Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին 5 և/կամ 6):4
Ոչ31

LISTENO: Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ մեկը հարցման ընթացքում ներկա եղե՞լ է

Question text: Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ մեկը հարցման ընթացքում ներկա եղե՞լ է:

Values:
  • Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում
  • Այո, հիմնականում
  • Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) :
  • Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) :
  • Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին 5 և/կամ 6):
  • Ոչ

LISTENO in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.