Frequency distribution (%)
Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում53
Այո, հիմնականում16
Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) :4
Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) :2
Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին A և/կամ C):4
Ոչ22

LISTENO: Որևէ այլ մեկը լսե՞լ է հարցազրույցը

Question text: Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ մեկը հարցման ընթացքում ներկա եղե՞լ է:

Values:
  • Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում
  • Այո, հիմնականում
  • Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) :
  • Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) :
  • Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին A և/կամ C):
  • Ոչ

LISTENO in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.