Frequency distribution (%)
Ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրով13
27
331
417
Մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը32
ՉԳ/ՀՊ0

FATEINLF: Ֆատալիզմի ընկալումը

Question text: Ասեք խնդրեմ՝ ո՞ր պնդումն է Ձեզ համար առավել բնութագրական. օգտվեք այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրով», և «10» նշանակում է «մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը»:

Note: Փոփոխականը վերակոդավորվել է 10 բալանոց սանդղակից՝ 5 բալանոցի։

Values:
  • Ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրով
  • 2
  • 3
  • 4
  • Մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը
  • ՉԳ/ՀՊ

FATEINLF in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.