Frequency distribution (%)
Կրթությունը33
Կապերը16
Մասնագիտական ունակությունները12
Աշխատասիրությունը12
Տարիքը11
Հաջողակությունը6
«Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը3
Արտաքին տեսքը2
Տաղանդը1
Այլ 1
ՉԳ/ՀՊ3

GETJOBF: Լավ աշխատանք ստանալու համար ամենակարևոր գործոնը

Question text: Քարտում բերված գործոններից ո՞րն եք համարում ամենակարևորը Հայաստանում լավ աշխատանք գտնելու համար:

Values:
 • Կրթությունը
 • Կապերը
 • Մասնագիտական ունակությունները
 • Աշխատասիրությունը
 • Տարիքը
 • Հաջողակությունը
 • «Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը
 • Արտաքին տեսքը
 • Տաղանդը
 • Այլ
 • ՉԳ/ՀՊ

GETJOBF in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.